Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 280 Vakanssiluettelo ja vakanssimuutokset vuoden 2022 aikana

KNGDno-2017-493

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16.12.2019 § 50,​ että vakanssiluettelo sisällytetään jatkossa talousarvioon henkilöstösuunnitelmana. YTH:lle ja edelleen kunnanhallitukselle esitellään kokouksissa tarkempi vakanssiluettelo, jota ylläpidetään hallintopalveluissa.

Vakanssimuutokset vuonna 2022

Kunnan hallintosääntöä uudistettiin 1.6.2022 ja vakanssiluetteloa on päivitetty mm. hallintoerakenteen muutosten johdosta. Vuoden aikana perustettujen vakanssien osalta luetteloa on päivitetty ja tarkasteluajankohtana 18.11.2022 vakansseihin esitetään seuraavia muutoksia:

Hallinto- ja talouspalvelut

Vakanssinumero 110004 palkkasihteeri esitetään muutettavaksi henkilöstöasiantuntijaksi. Perusteluna on TVA-muutokset tehtävässä palkkahallinnon ulkoistuksen johdosta, sillä palkkasihteerin tehtävä on muuttunut asiantuntijatehtäväksi.

Työllisyyspalvelut

Vakanssinumero 120004 Työvalmentaja esitetään lakkautettavaksi 31.12.2022. Tehtävä siirtyy 1.1.2023 perustettavalle hyvinvointialueelle.

Sivistystoimi/varhaiskasvatus

Vakanssinumero 120033 ryhmäperhepäivähoitaja esitetään lakkautettavaksi 31.12.2022. Työntekijä eläköitynyt ja tehtävää ei ole täytetty.

Vakanssinumero 120036 Päiväkotihuoltaja esitetään lakkautettavaksi 31.12.2022. Työntekijä eläköitynyt ja tehtävää ei ole täytetty.

Vakanssinumero 420041 perhepäivähoitaja esitetään lakkautettavaksi 31.12.2022. Työntekijä eläköitynyt ja tehtävää ei ole täytetty.

Vakanssinumero 420042 perhepäivähoitaja esitetään lakkautettavaksi 31.12.2022. Työntekijä eläköitynyt ja tehtävää ei ole täytetty.

Sivistystoimi/opetustoimi

Vakanssinumero 220058 luokanopettaja  esitetään lakkautettavaksi 31.12.2022. Liittyy koulujen lakkauttamiseen.

Vakanssinumero 220064 luokanopettaja  esitetään lakkautettavaksi 31.12.2022. Liittyy koulujen lakkauttamiseen.

Vakanssinumero 120105 koulunkäynninohjaana esitetään lakkautettavaksi 31.12.2022. Liittyy koulujen lakkauttamiseen.

Työsuhteisten esimiesten työsuhteiden tarkastelu

YT-palaverissa 26.8.2022 keskisteltiin kunnan esimiesten palvelusuhteita. Pääluottamusmiehet esittivät, että esimiesasemassa olevien työntekijöiden osalta kartoitetaan tarvetta muuttaa työsuhde virkasuhteeksi. Kokouksessa sovittiin, että asia valmistellaan YTR:ään ja kunnanhallitukseen syksyn aikana.

Kuntalain mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Virkasuhde on julkisoikeudellinen palvelussuhde. Kuntalakiin ja lakiin kunnallisesta viranhaltijasta (KVhL) sisältyvät olennaiset kunnallista virkasuhdetta yleisesti säätelevät normit (kuntalakiin mm. viran perustamista ja lakkauttamista koskevat säännökset ja KVhL:iin mm. virkasuhteen alkamista ja viranhaltijan yleisiä velvollisuuksia, virkasuhteen irtisanomista ja purkamista, lomautusta ja määräaikaista virkasuhdetta koskevat säännökset). Erityislainsäädännössä voi olla tiettyjä viranhaltijaryhmiä koskevia erityissäännöksiä. Rikoslaissa säädetään viranhaltijan rikosoikeudellisesta virkavastuusta. Viranhaltijan korvausvastuu määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan.

Kunnan työntekijöiden, so. työsuhteisen henkilöstön, oikeudellinen asema määräytyy pääosin samoin kuin yksityisellä sektorilla. Keskeiset säännökset ovat työsopimuslaissa. Kunnan työntekijällä on kuitenkin laajempi rikosoikeudellinen vastuu kuin yksityisen sektorin työntekijällä. Työntekijän korvausvastuu määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. Myös eläkeoikeus ja työnantajan oikeus tehdä työehtosopimuksia poikkeavat yksityissektorista.

Ratkaisevaa virkasuhteen käyttämiselle on tehtävien sisältö eikä sinänsä käytettävä nimike. Myös henkilön, joka toimii julkista valtaa käyttävän viranhaltijan sijaisena tämän estyneenä ollessa, tulee olla virkasuhteessa, ellei julkisen vallan käyttöön liittyvien tehtävien hoitamista ole tänä aikana annettu muulle viranhaltijalle. Julkista valtaa käytetään

• tehtävissä, joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa perusteella yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta

• tehtävissä, joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa nojalla yksipuolisesti antaa toista velvoittavan määräyksen tai muulla tavalla tosiasiallisesti puuttua toisen etuun tai oikeuteen

• tehtävässä, johon kuuluu esittelyä kunnallisessa päätöksentekoprosessissa.

• tehtävässä, jossa käytetään kunnan delegoitua päätösvaltaa valmistelutoimenpiteissä, joilla on merkittävä vaikutus julkisen vallan käyttöä koskevaan päätöksentekoon (vastuullinen valmistelu). Julkisen vallan käyttöä voi kuulua kunnassa esimerkiksi opettajalle, joka päättää oppilaaksi ottamisesta, kurinpidosta, oppilasarvostelusta tai tutkintojen hyväksymisestä sekä talousjohtajat/-päälliköt/kamreerit.

Vastaavasti julkisen vallan käyttämistä ei ole

• tehtävissä, joissa toteutetaan yksilön lakiin perustuvaa oikeutta ilman, että tehdään valituskelpoisia päätöksiä tai ilman, että annetaan lakiin perustuvia yksilön oikeusasemaan tai vapauteen puuttuvia määräyksiä.

• työnantajan tavanomaiseen työnjohto-oikeuteen kuuluvan päätösvallan käyttämistä ei voida pitää julkisen vallan käyttämisenä kuten esim. työvuoroluettelon hyväksyminen tai vuosilomien vahvistaminen. Sen sijaan esimerkiksi virkasuhteen alkamiseen, päättymiseen, virasta pidättämiseen ja harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämiseen liittyvää päätöksentekoa on pidettävä julkisen vallan käyttönä.

Kangasniemen kunnan osalta voidaan todeta, ettei kunnassa ole tällä hetkellä tarvetta muuttaa työsuhteessa olevien esimiesten työsuhteita virkasuhteeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR merkitsee tiedoksi vakanssiluettelon 2022 ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

YTR esittää, että kunnanhallitus hyväksyy vakanssiluetteloon tehdyt muutosesitykset seuraavasti:

1. Hallinto- ja talouspalvelut

Vakanssinumero 110004 palkkasihteeri muutetaan henkilöstöasiantuntijaksi. 

2. Työllisyyspalvelut

Vakanssinumero 120004 työvalmentaja lakkautetaan 31.12.2022.

3. Sivistystoimi/varhaiskasvatus

Vakanssinumero 120033 ryhmäperhepäivähoitaja lakkautetaan 31.12.2022.

Vakanssinumero 120036 Päiväkotihuoltaja lakkautetaan 31.12.2022.

Vakanssinumero 420041 perhepäivähoitaja lakkautetaan 31.12.2022.

Vakanssinumero 420042 perhepäivähoitaja lakkautetaan 31.12.2022.

4. Sivistystoimi/opetustoimi

Vakanssinumero 220058 luokanopettaja lakkautetaan 31.12.2022..

Vakanssinumero 220064 luokanopettaja lakkautetaan 31.12.2022.

Vakanssinumero 120105 koulunkäynninohjaaja lakkautetaan 31.12.2022

Päätös

Sari Kuusjärvi esitti, että vakanssi 110004 muutettaisiin hinnoittelutunnukselle 01ASI040:ksi. Esitystä ei kannatettu.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

YTR on merkinnyt tiedoksi vakanssiluettelon 2022 ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.

YTR esittää,​ että kunnanhallitus hyväksyy vakanssiluetteloon tehdyt muutosesitykset seuraavasti:

1. Hallinto-​ ja talouspalvelut

Vakanssinumero 110004 palkkasihteeri muutetaan henkilöstöasiantuntijaksi

2. Työllisyyspalvelut

Vakanssinumero 120004 työvalmentaja lakkautetaan 31.12.2022

3. Sivistystoimi/varhaiskasvatus

Vakanssinumero 120033 ryhmäperhepäivähoitaja lakkautetaan 31.12.2022

Vakanssinumero 120036 Päiväkotihuoltaja lakkautetaan 31.12.2022

Vakanssinumero 420041 perhepäivähoitaja lakkautetaan 31.12.2022

Vakanssinumero 420042 perhepäivähoitaja lakkautetaan 31.12.2022

4. Sivistystoimi/opetustoimi

Vakanssinumero 220058 luokanopettaja lakkautetaan 31.12.2022

Vakanssinumero 220064 luokanopettaja lakkautetaan 31.12.2022

Vakanssinumero 120105 koulunkäynninohjaaja lakkautetaan 31.12.2022

Päätös

Mika Huovinen toimi asiantuntijana asian esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.