Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Otto-oikeus / lautakuntien päätökset

Kuvaus

Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 92 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä, eli 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen viranomaisen päättämän asian.

Päätös otto-oikeuden käyttämisestä on tehtävä kirjallisesti.

Hallintosäännön mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta hallintosäännössä mainittuja kunnanjohtajan, toimialajohtajan ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita tai asioita, jotka lain mukaan kuuluvat tietyn viranomaisen ratkaistavaksi eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Kunnanhallituksen tiedoksi on saatettu päätösehdotuksessa mainittujen toimielinten päätökset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavien lautakuntien pöytäkirjat:

  • Tekninen lautakunta 18.11.2022
  • Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 22.11.2022
  • ja että kunnanhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta lautakuntien tekemiin päätöksiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.