Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023

KNGDno-2022-412

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 4 a § (29.12.2016/1472).

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehittymisestä;

2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä;

3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta;

4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä;

5) suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee lisäksi sisällyttää periaatteet, joiden mukaisesti työnantaja hankkii henkilöstölleen työsopimuslain 7 luvun 13 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 b §:n mukaista työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota:

1) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin;

2) joustaviin työaikajärjestelyihin.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR hyväksyy kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman osana vuoden 2023 talousarviota ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi osana kunnan vuoden 2023 talousarviokirjaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

YTR on hyväksynyt kunnan henkilöstö-​ ja koulutussuunnitelman osana vuoden 2023 talousarviota ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Henkilöstö-​ ja koulutussuunnitelma viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi osana kunnan vuoden 2023 talousarviokirjaa.

Päätös

Mikko Korhonen ja Mika Huovinen toimivat asiantuntijoina asian esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.