Sivistys- ja hyvinvointilautakunta, kokous 16.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Maakunnallinen lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

KNGDno-2022-60

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä on valmistellut maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022 - 2023. Suunnitelma on lakisääteinen ja se tulee hyväksyä valtuustossa. Kuntakohtainen suunnitelman osuus päivitetään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kuntakohtainen osuus valmistellaan siten, että se käsitellään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmä on valmistellut maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2022 - 2023. Suunnitelma on lakisääteinen ja se tulee hyväksyä valtuustossa. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 18.2.2022 § 18 ja päättänyt osaltaan hyväksyä Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kuntakohtaisen osuuden osalta lautakunta on päättänyt, että se valmistellaan ja käsitellään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Etelä-​Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kuntakohtainen osuus valmistellaan siten,​ että se käsitellään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus on hyväksynyt Etelä-​Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kuntakohtainen osuus valmistellaan siten,​ että se käsitellään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto tutustuu ja merkitsee tiedokseen maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Suunnitelma etenee seuraavaksi valtuustoon, joten neuvoston näkemyksen voi tarvittaessa tuoda valtuustolle suullisesti tiedoksi.

Neuvosto on aikaisemmin ottanut kantaa erityislasten ja oppimisvaikeuksia omaavien lasten ja nuorten asiaan. Neuvosto on todennut, että ennaltaehkäisevät toimet ja nopea varhainen puuttuminen ehkäisevät koulupudokkaiden syntymista ja erityissairaanhoitoon liittyvien toimenpiteiden vähenemistä. Neuvosto haluaa ottaa kantaa vammaisen lapsen ja nuoren asioiden esilletuomisesta kuntakohtaisen nuorten hyvinvointikertomuksen laatimisessa. 

Tavallinen nuori voi muuttua erityisnuoreksi monella tapaa ja myös hänen statuksensa saattaa muuttua vammaisen statukseksi, jolloin hän on oikeutetty yhteiskunnan rahallisiin tukitoimiin mm. vammaistukeen tai erityisvammaistukeen. Myös muita monenlaisia tukitoimia voidaan tarvita aina tukihenkilöistä erikoissairaanhoidon sairaalajaksoja myöten. Erityisnuorilla voi olla pitkiä kasvutarinoita siitä, kuinka monenlaisten tukitoimien, iän ja kokemusten karttuessa nuori palaa normaaliksi opiskelevaksi ja itsenäiseksi yksilöksi. Myös vaikea perussairaus voi muuttaa lapsen statuksen erityisnuoreksi.

Vanhus- ja vammaisneuvosto katsoo oikeudekseen ajaa myös näiden erityisnuorten asiaa heidän tarvitsemien tukipalveluiden ja vammaisetuuksien johdosta.

Päätösehdotus

Neuvosto keskustelee seudullisen hyvinvointikertomuksen sisällöstä ja ottaa tarvittaessa hyvinvointikertomukseen kantaa. 

Lisäksi neuvosto ilmaisee sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle toiveensa osallistua kuntakohtaisen hyvinvointikertomuksen laatimiseen siten, että erityislasten ja -nuorten näkökulma tulee lasten ja nuorten kuntakohtaisessa hyvinvointkertomuksessa esille.    

Päätös

Hyväksytään ehdotus ja esitetään neuvoston edustajaksi neuvoston valitsena Anna Nikkinen-Grohn. Esitys toimiteaan sivistys- ja hyvinvointijohtaja Mika Huoviselle. 

Valmistelija

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on hyväksynyt Etelä-Savon maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman otettavaksi käyttöön ja edellyttänyt, että suunnitelman paikallinen osio valmistellaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Suunnitelman paikallinen osio on valmisteltu moniammatillisena yhteistyönä paikallisia toimijoita kuullen. Asiakirja on oheistettu liitteeksi. Valmistellulla osiolla on yhteys paikalliseen kuntakohtaiseen hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan, joka on valmisteltu kuluvalle valtuustokaudelle.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman paikallisen osion ja lähettää sen edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus