Kunnanvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 ja 2025

KNGDno-2022-250

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain (410/2015) 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat valtuuston nähden sitovia. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa.

Talousarvion 2023 hallintokuntien toiminnalliset tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta. Talousarviokirja sisältää myös taloussuunnitelmavuodet 2024 ja 2025. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vaikuttavat merkittävästi sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä palo- ja pelastustoimen siirtyminen uusille hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueiden aloittaminen näkyy kunnan toimintakulujen pienenemisen lisäksi valtionosuuksien ja verotulojen huomattavana vähentymisenä. 

Kunnan talousarvioesitys 2023 on -99 604 € alijäämäinen. Tulokseen on vaikuttanut kustannusten merkittävä nousu mm. energian, kuljetuspalveluiden ja elintarvikkeiden osalta. Myös lakisääteisten varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuden laajentumisen kustannukset kuten myös korkojen nousu lisäävät talouden haastetta. Taloussuunnitelmavuosien verotulot ovat Kuntaliiton ennusteen mukaiset, muilta osin ennusteet perustuvat vuoden 2023 tasoon. Taloussuunnitelmavuodet täsmentyvät talousarviovuosina. Kunnan taseessa on aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää 8,6 M€.

Toimintakatteeksi muodostuu -12 924 t€, jossa on vähennystä talousarvioon 2022 -66,7 %.

Verotulokertymäksi vuodelle 2023 arvioidaan 12 574 t€, joka vastaa Kuntaliiton ennustetta kunnan tuloverojen ja yhteistöveron osalta. Kiinteistöveroennustetta budjetissa arvioitu 45 t€ yli Kuntaliiton ennusteen perustuen kiinteistöveroprojektin etenemiseen. Verotuloennuste on 38 % pienempi kuin vuoden 2022 ennuste. 

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän talousarviovuodelle 1 616 t€, mikä on 91,8 % vähemmän kuin vuoden 2022 ennuste. 

Vuosikatteeksi muodostuu 1 347 t€. Laskennallisten poistojen 1 447 t€ jälkeen tulokseksi muodostuu -99,6 t€ alijäämää. 

Talousarvioesitys sisältää bruttoinvestointeja  1 761 t€, lainamääräksi arvioidaan talousarviovuodelle 15,3 M€.

Liitteenä on talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 ja 2025 sekä esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhalllitus valtuuttaa viranhaltijat tekemään talousarviokirjaan mahdollisesti tarvittavia teknisiä muutoksia.

 

Päätös

Marja-Terttu Koivula, Mikko Korhonen ja Mika Huovinen toimivat asiantuntijoina asian esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus on hyväksynyt liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 ja 2025 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.