Kunnanvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Sidonnaisuusrekisteri

KNGDno-2017-213

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarmo Raati, jarmo.raati@bdo.fi

Kuvaus

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka kuntalain §:n 121 mukaisesti valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hänninen, pacinsivusto@hotmail.com

Luottamushenkilöille ja viranhaltijoille lähetetään muistutus sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja tietojen tarkistamisesta lokakuun aikana.

Tarkastuslautakunta hyväksyy sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin vietäväksi, pyytää tarvittaessa täydentämään ilmoituksia, saattaa ajantasaisen sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi sekä julkaisee hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan internetsivulla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jarmo Raati, jarmo.raati@bdo.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hänninen, pacinsivusto@hotmail.com

Tarkastuslautakunta tarkistaa annetut muutostiedot ja esittää päivitetyn sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi kunnan nettisivuilla (www.kangasniemi.fi).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kuvaus

Tarkastuslautakunta käsittelee kunnan sidonnaisuusrekisterin kokouksessaan 7.12.2022. Kokouksen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen, kunnanvaltuuston esityslista päivitetään siten, että tarkastuslautakunnan kokouksen liite lisätään esityslistalle.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan päätöksen tiedoksi ja merkitsee päivitetyn sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.