Kunnanvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Kunnanhallituksen tekemä Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan § 111 otto-oikeus: Kouluverkon tarkistaminen 20.9.2022 oppilasennusteen perusteella

KNGDno-2022-381

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnanvaltuuston päätös 23.11.2020 § 46 edellyttää, että kouluverkkoa tarkastellaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa vuosittain 20.9. tehtävään tilastointiin liittyvän oppilasennusteen perusteella.

Kunnanvaltuuston päätöksessa todetaan edelleen, että mikäli alakoulun oppilaaksiottoalueen mukainen oppilasmäärä oppilasennusteessa laskee alle 20 oppilaan vähimmäismäärän lakkautetaan koulu tämän kunnanvaltuuston päätöksen ja kouluverkkoselvityksen nojalla ilman jatkossa tehtäviä erillisiä valtuuston päätöksiä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemien täytäntöönpanopäätösten perusteella. Jos oppilasmäärä palautuu ennusteessa kahtena vähimmäismäärän alittumista seuraavana vuotena vähintään 20:een, ei koulua tällä perusteella lakkauteta. Mikäli oppilasmäärä ennusteen mukaan on kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti alle 20 oppilasta, tarkastellaan ennustetta uudelleen 31.12. ja viedään päätöstä varten sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan tammikuussa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimessa on valmisteltu 20.9.2022 mukainen oppilasennuste, joka on oheistettu esityslistan liitteeksi. Oppilasennusteesta käy ilmi, että Vuojalahden koulussa opiskelee kuluvana lukuvuonna ja tulevina lukuvuosina alle 20 koulun oman oppilasalueen oppilasta. Näin ollen asian käsittelyä on jatkettava ja koulun oppilasmäärää on tarkasteltava uudelleen 31.12.2022 tilanteen mukaisesti ja asia on tuotava uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi tammikuussa 2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen ja valmistautuu käsittelemään asiaa uudelleen tammikuussa 2023.

Päätös

Roope Pylvänäinen esitti, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta ei tarkastele uudelleen Vuojalahden koulun lakkauttamista tammikuun 2023 kokouksessa, koska Vuojalahden koulun oppilaaksiottoalueen oppilasmäärä ei ole laskenut alle valtuuston asettaman alle 20 oppilaan rajan.

Susanna Pirttiaho, Henna Albrecht, Jouni Rossi, Kaija Koskinen, Maisa Juntunen, Tero Marttinen ja Pasi Hänninen kannattivat Roope Pylvänäisen esitystä.  

Terttu-Liisa Lindholm saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 13.45 ja kannatti myös Roope Pylvänäisen esitystä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Roope Pylvänäisen esityksen.

 

 

 

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 14.10.2022 käsitellyt § 111 asiaa Kouluverkon tarkistaminen 20.9.2022 tilanteen mukaisen oppilasennusteen perusteella.

Asiaa kuvattiin seuraavasti: Kangasniemen kunnanvaltuuston päätös 23.11.2020 § 46 edellyttää, että kouluverkkoa tarkastellaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa vuosittain 20.9. tehtävään tilastointiin liittyvän oppilasennusteen perusteella. Kunnanvaltuuston päätöksessa todetaan edelleen, että mikäli alakoulun oppilaaksiottoalueen mukainen oppilasmäärä oppilasennusteessa laskee alle 20 oppilaan vähimmäismäärän lakkautetaan koulu tämän kunnanvaltuuston päätöksen ja kouluverkkoselvityksen nojalla ilman jatkossa tehtäviä erillisiä valtuuston päätöksiä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemien täytäntöönpanopäätösten perusteella. Jos oppilasmäärä palautuu ennusteessa kahtena vähimmäismäärän alittumista seuraavana vuotena vähintään 20:een, ei koulua tällä perusteella lakkauteta. Mikäli oppilasmäärä ennusteen mukaan on kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti alle 20 oppilasta, tarkastellaan ennustetta uudelleen 31.12. ja viedään päätöstä varten sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan tammikuussa. Sivistys- ja hyvinvointitoimessa on valmisteltu 20.9.2022 mukainen oppilasennuste, joka on oheistettu esityslistan liitteeksi. Oppilasennusteesta käy ilmi, että Vuojalahden koulussa opiskelee kuluvana lukuvuonna ja tulevina lukuvuosina alle 20 koulun oman oppilasalueen oppilasta. Näin ollen asian käsittelyä on jatkettava ja koulun oppilasmäärää on tarkasteltava uudelleen 31.12.2022 tilanteen mukaisesti ja asia on tuotava uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi tammikuussa 2023.

Päätösehdotuksena esitettiin, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedokseen ja valmistautuu käsittelemään asiaa uudelleen tammikuussa 2023.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti Roope Pylvänäisen esityksen perusteella, että sivistys- ja hyvinvointilautakunta ei tarkastele uudelleen Vuojalahden koulun lakkauttamista tammikuun 2023 kokouksessa, koska Vuojalahden koulun oppilaaksiottoalueen oppilasmäärä ei ole laskenut alle valtuuston asettaman alle 20 oppilaan rajan. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Roope Pylvänäisen esityksen.

Asia eteni kunnanhallituksen kokoukseen 17.10.2022  asiassa § 241 Otto-oikeus / lautakuntien päätökset.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ilmoitti, että hän käyttää otto-oikeutta hallintosäännön § 30 mukaisesti ja Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätös 14.10.2022 § 111 otetaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Näin ollen kunnanhallitus päätti, että sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätös 14.10.2022 § 111 oppilaaksiottoalueen soveltamisesta kouluverkkotarkasteluun nähden on tulkinnanvarainen ja näin ollen se ei vastaa Kangasniemen kunnanvaltuustossa 21.11.2020 § 46 tehtyä linjausta. Kunnanhallitus päätti kumota sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksen ja siirtää asian kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että sen kokouksessaan 23.11.2020 § 46 tekemää päätöstä kouluverkkotarkastelusta tarkennetaan, koska päätöksen osalta on esiintynyt erilaisia tulkintoja. 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt tuolloin seuraavan kunnanhallituksen päätösehdotuksen: 

1.    esittää tehdyn kouluverkkoselvityksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ja

2.    esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että mikäli alakoulun oppilaaksiottoalueen mukainen oppilasmäärä oppilasennusteessa laskee alle 20 oppilaan vähimmäismäärän lakkautetaan koulu tämän kunnanvaltuuston päätöksen ja kouluverkkoselvityksen nojalla ilman jatkossa tehtäviä erillisiä valtuuston päätöksiä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemien täytäntöönpanopäätösten perusteella. Jos oppilasmäärä palautuu ennusteessa kahtena vähimmäismäärän alittumista seuraavana vuotena vähintään 20:een, ei koulua tällä perusteella lakkauteta ja

3.    että kouluverkkoa tarkastellaan vuosittain 20.9. ennustetilanteen perusteella sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. Mikäli oppilasmäärä ennusteen mukaan on kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti alle 20 oppilasta, tarkastellaan ennustetta uudelleen 31.12. ja viedään päätöstä varten sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan tammikuussa.

Päätöstä koskevat erilaiset tulkinnat koskevat päätöksen kohtaa 2. Jotta päätös ei olisi tulkinnallinen, päätöksen kohtaa 2 tulisi tarkentaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että sen 23.11.2020 § 46 tekemää päätöstä tarkennetaan kohdan 2. osalta seuraavasti:

2.   esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että alakoulun 20.9. tehtävään oppilasennusteeseen lasketaan lukuvuosittain kyseisen alakoulun oppilaaksiottoalueella asuvat esi- ja peruskouluikäiset oppilaat, jotka opiskelevat kyseisenä lukuvuonna oppilaaksiottoalueen koulussa. Mikäli koulun oppilasennuste laskee tämän laskennan perusteella alle 20 oppilaan vähimmäismäärän, lakkautetaan koulu tämän kunnanvaltuuston päätöksen ja kouluverkkoselvityksen nojalla ilman jatkossa tehtäviä erillisiä valtuuston päätöksiä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemien täytäntöönpanopäätösten perusteella. Jos oppilasmäärä palautuu ennusteessa kahtena vähimmäismäärän alittumista seuraavana vuotena vähintään 20:een, ei koulua tällä perusteella lakkauteta ja

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto palauttaa asian sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käsittelyyn tammikuussa 2023.

Päätös

Mika Huovinen toimi asiantuntijana asian esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että sen 23.11.2020 § 46 tekemää päätöstä tarkennetaan kohdan 2. osalta seuraavasti:

2.   esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi, että alakoulun 20.9. tehtävään oppilasennusteeseen lasketaan lukuvuosittain kyseisen alakoulun oppilaaksiottoalueella asuvat esi- ja peruskouluikäiset oppilaat, jotka opiskelevat kyseisenä lukuvuonna oppilaaksiottoalueen koulussa. Mikäli koulun oppilasennuste laskee tämän laskennan perusteella alle 20 oppilaan vähimmäismäärän, lakkautetaan koulu tämän kunnanvaltuuston päätöksen ja kouluverkkoselvityksen nojalla ilman jatkossa tehtäviä erillisiä valtuuston päätöksiä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemien täytäntöönpanopäätösten perusteella. Jos oppilasmäärä palautuu ennusteessa kahtena vähimmäismäärän alittumista seuraavana vuotena vähintään 20:een, ei koulua tällä perusteella lakkauteta ja

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto palauttaa asian sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käsittelyyn tammikuussa 2023.

Päätös

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapani Nykänen esitti, että kunnanvaltuuston vanha päätös 23.11.2020 § 46 kumotaan. Uuden päätöksen valmistelu aloitetaan valtuuston toimesta valtuustoseminaarilla vuoden 2023 puolella.

Kunnanhallituksen puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.