Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 275 Lisämäärärahat talousarvioon 2022

KNGDno-2021-691

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kangasniemen kunnan hallintosäännön 60 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. 

Talousarvion 2022 vastuualueylityksiä ennakoidaan lokakuun toteuman perusteella tilinpäätökseen 2022.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuualue on ylittynyt lokakuun toteuman mukaan noin 669 t€.  Ennuste Kangasniemen kunnan laskutukseksi vuoden 2022 osalta on 28 293 670 €. Tämä ylittää talousarvioennusteen 2 058 790 €.  LIsäksi edellisten tilikausien katettavaa alijäämää on Kangasniemen osalta 270 000 €. Tähän liittyen on vuoden 2021 tilinpäätöksessä tehty 212 564 € suuruinen varaus, joka puretaan vuonna 2022. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisämäärärahan tarve on 2 116 226 €. 

Teknisen palvelutoimialan Rakennus- ja aluetekniikan talousarvio on ylittymässä 205 564 €. Perusteluna esitetään seuraavaa: 

Sähköenergian hintaa on useampaan otteeseen korotettu vuoden aikana. 1.7. korotettiin 9,83 snt/kWh, 1.10.2022 korotettiin 17,47 snt/kWh ja 1.12. alkaen hinta on 35,21 snt/kWh. Talousarvio on laadittu energian hinnalla n. 5,87 snt/kWh. Edellisen vuoksi tarvitaan lisämäärärahaa 60 500 € (kustannuspaikka 005201, tili 4571).

Öljynhinnan nousu aiheuttaa lisämäärärahatarpeen 37 200 € (kustannuspaikka 005115, tili 4570). Suurin vaikutus on Tehomet Areenalla, jossa on öljylämmitys. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi kuluvan vuoden aikana.

Tehomet Areenan koneiden ja laitteiden kunnossapitoon on mennyt 28 000 € (kustannuspaikka 005115, tili 4400) enemmän, kuin talousarvioon on varattu. Kaksi kompressoria on jouduttu korjaamaan ja kompressoreiden automaatio/sähkökeskus on jouduttu rakentamaan uudelleen. Tästä tehdään vakuutusyhtiölle korvaushakemus.

Vuojalahdessa kunnan omistaman rakennuksen purkaminen 16 000 € (kustannuspaikka 005201, tili 4390), jolle ei ole ollut talousarviossa varausta. Rakennusvalvonta on vaatinut kuntaa purkamaan rakennuksen.

Kyläkoulujen myynnin tappio 63 864 € (kustannuspaikka 005807, tili 4920: 49910€ ja kustannuspaikka 005801, tili 4920: 13954€)

Lisäksi teknisen toimialan Vesihuoltolaitoksen budjetin 12 500 € ylitys katetaan Ruoka- ja puhtauspalveluiden budjetista. 

Sivistystoimeen tarvitaan lisämäärärahaa 200 000 € lastenkotipalveluiden ylittyviin kustannuksiin. Lisäksi koulukuljetuksiin tarvitaan lisämäärärahaa 90 t€ kustannusten nousun vuoksi. Päiväkodin ja koulujen sijaisten ja tilapäisten kuukausipalkat ylittyvät 177 t€ koronaepidemian ja lisäääntyneen hoidon tarpeen takia. Sivistystoimen lisämäärärahatarve on 467 000 €. 

Rahoitustuottoihin esitetään 1 368 400 € lisäystä verotuloihin. Valtionosuuksiin esitetään lisäystä  115 889 €. Muut rahoitustuotot lisäystä 103 000 €. Rahoitusosan muutos/parannus 1 587 289 €. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy

1) sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualueelle lisämäärärahaa 2 116 226 €

2) sivistystoimen vastuualueelle lisämäärärahaa 467 000 € asiakaspalveluiden oston, kuljetuspalveluiden ja koulun sekä varhaiskasvatuksen sijais- ja tilapäispalkkoihin 

3) teknisen toimialan rakennus- ja alutekniikalle lisämäärärahaa 205 524 €

4) merkitsee tiedoksi rahoitusosan tulolisäyksen 1 587 289 €

 

 

Päätös

Marja-Terttu Koivula, Mikko Korhonen ja Mika Huovinen toimivat asiantuntijoina asian esittelyssä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.