Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Työnsuunnittelijan rekrytointi

KNGDno-2021-759

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Helena Vartiainen

Kuvaus

Mikkelin seudun kuntakokeilussa henkilöstöresurssi on yhteensä 22.5 henkilötyövuotta. TE-toimistosta on siirtynyt 15 htv ja tämä resurssi kohdistuu koko kokeilun alueelle asiakasmäärien mukaisesti. Essoten kokeiluviroissa oleva henkilöstö (2,5 htv) kohdistuu Mikkelin kaupunkialueelle TYP-palveluohjauksena.

Kuntien osoittama työpanos asiakastyöhön ja asiakasmäärät kokonaisuutena ovat seuraavat:

  • Hirvensalmi: 0,5 htv, 88 asiakasta, vertaluluku 176
  • Juva: 1 htv, 180 asiakasta, vertaluluku 180
  • Kangasniemi: 0,5 htv, 208 asiakasta, vertailuluku 416
  • Mikkeli: 2 htv, 2693 asiakasta, vertailuluku 1347
  • Mäntyharju: 1 htv, 204 asiakasta, vertailuku 204
  • Pertunmaa: 0,5 htv, 66 asiakasta, vertailuluku 112
  • Puumala: 0,25 htv, 48 asiakasta, vertailuku 192

Mikkelin kaupungin asiakasmäärää ja siitä aiheutuvaa asiakastyön painetta helpottaa alueella toimivat palvelut ja hanketyö. Mikkeli on myös palkannut tuon vertailuluvun laskennan jälkeen lisäresursseiksi 2,5 henkilötyövuotta.

Kangasniemellä on huonosti tarjolla muita työllisyydenhoidon palveluja ja hanketyön resursseja. Palvelujen ja hanketyön vähäisyys lisää työllisyyspalvelun asiakastyöhön kohdentuvaa kuormittavuutta. Työllisyys tulee siirtymään kuntien vastuulle vuoden 2024 alusta. Tulevien kahden vuoden aikana tulee suunnata kunnan työllisyyspalveluiden resursseja tulevien vastuiden organisointiin ja suunnitteluun. Myös tämän johdosta on perusteltua, että työllisyyskoordinaattorin ajasta voidaan rekrytoinnin avulla irroittaa aikaa tähän valmistelutyöhön sekä jo kuntakokeilun myötä lisääntyneisiin viranomaistehtäviin.

Esityksenä on, että kunta käyttää talousarvioon varattuja työllisyysmäärärahojaan työnsuunnittelijan määräaikaiseen virkaan. Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista mahdollistaa palkkaamaan työnsuunnittelijan ja tällä tarkoitetaan henkilöä, jonka valtion virasto tai laitos, kunta, yhdistys tai säätiö on palkannut työllisyysmäärärahoin suunnittelemaan ja järjestämään työttömille sopivia työ- ja koulutuspaikkoja sekä muita työllistymistä edistäviä toimenpiteitä. Työnsuunnittelijalle myönnettävä palkkatuki on maksimissaan 24kk ja tukiprosentti on 30-50 prosenttia palkkakustannuksista.

Jotta em. työnsuunnittelija pystyy työskentelemään täysipainoisesti kuntakokeilussa, tulee hänellä olla virkasuhteessa ja hänen työpanoksestaan vähintään 50 prosenttia on osoitettava kuntakokeilulle. Tämä on edellytyksenä URA-asiakastietojärjestelmän käyttäjäoikeuksien saamisessa. Lisäksi työnsuunnittelijan työnkuvaan on ajateltu muun muassa järjestöjen kanssa tehtävä työllisyydenhoidon yhteistyö. Yhteistyöllä pyritään osittain kompensoimaan aikaisemmin kunnan suorana tukena maksettuja avustuksia järjestöjen ohjaajien palkaamiseksi. Avustussummaa on taloudellisen tilanteen johdosta jouduttu vuosittain pienentämään.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää perustaa työllisyyspalveluihin kahden vuoden määäräaikaisen työnsuunnittelijan viran ja myöntää sille täyttöluvan 3.1.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Helena Vartiainen

Kuvaus

Kangasniemen kunnassa on ollut haettavana työnsuunnittelijan 2 vuoden määräaikainen virka. Määräaikaan 10.2.2022 klo 16.00 mennessä saapui 5 hakemusta, joista 1 hakija peruutti hakemuksensa ennen määräaikaa. Kunnanhallitus on myöntänyt määräaikaisen viran ajalle 14.2.2022 -13.2.2024. Hakuaikaa jatkettiin, joten virka täytetään päätöksen saatua lainvoiman maaliskuun 2022 aikana. Hakemukset toimitetaan kunnanhalllitukselle erillisellä sähköpostiviestillä.

Haastatteluun kutsuttiin 3 hakijaa: xxxx xxxx, xxxx xxxx ja xxxx xxxx. Haastatteluryhmänä toimi Tapani Nykänen, Kimmo Kainulainen, Sari LInturi-Sahlman ja Helena Vartiainen. Haastattelut pidettiin 16.2.2022.

Haastatteluryhmä esittää, että virkaan valitaan haastattelujen, koulutuksen sekä työkokemuksen kokonaisnäkemykseen perustuvan arvion perusteella  xxxx xxxx. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus valitsee työnsuunnittelijan 2 vuoden määräaikaiseen virkaan haastatteluryhmän kokonaisnäkemykseen perustuvan esityksen perusteella  xxxx xxxx, jolla on tehtävän hoitamisen kannalta soveltuva koulutus sekä riittävä työkokemus. Valitun on ennen tehtävän aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.2.2022 § 39 valinnut kahden vuoden määräaikaiseen virkaan työnsuunnittelijan. Työnsuunnittelija on irtisanoutunut tehtävästä koeaikana ja rekrytointi on käynnistetty uudelleen. Hakuaikaa on jatkettu 12.6.2022 asti ja asian valmistelu kunnanhallituksen viimeiseen kevätkauden kokoukseen on kesken. Kunnanhallitukselle esitellään kokouksessa virkaa hakeneet ja esitetään, että hallintojohtaja voi suorittaa rekrytoinnin kesän aikana siten, että uusi henkilö pysyisi aloittamaan tehtävässä 15.8.2022 mennessä. Hakijan tulee olla palkkatukikelpoinen ja ennen virkamääräyksen tekemistä, tulee olla TE-palveluiden myöntämä palkkatukipäätös. Työnsuunnittelijan tehtävään riittää yhden päivän työttömyys.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus valtuuttaa hallintojohtajan toteuttamaan määräaikaisen työnsuunnittelijan rekrytoinnin ajalle 15.8.2022 - 14.8.2024 ja tuomaan toteutuneen rekrytoinnin kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Työllisyyskoordinaattori ja hallintojohtaja ovat suorittaneet työnsuunnittelijan rekrytoinnin ja hallintojohtajan viranhaltijapäätöksellä 2.8.2022 § 55 määräaikaiseen työnsuunnittelijan virkaan on valittu xxxx xxxx ja hän on aloittanut työt 15.8.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee toteutuneen rekrytoinnin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.