Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Testamenttirahastojen uudistustyöryhmän esitykseen tehty oikaisuvaatimus

KNGDno-2019-47

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.1.2019 § 24 päättänyt perustaa kunnan testamenttina ja valtioneuvoston päätöksellä saatujen kuolinpesien varoihin kohdistuvan rahastouudistuksen. Uudistustyö jouduttiin resurssipulan sekä koronan johdosta keskeytämään ja uuden valtuustokauden alettua se on syytä käynnistää uudestaan. Liitteenä on selvitys rahastojen tämän hetkisestä tilanteesta.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus nimeää kunnanhallituksen edustajat työryhmään. Lisäksi kunnanhallitus pyytää sivistys-​ ja hyvinvointilautakuntaa sekä vanhus- ja vammaisnevostoa nimeämään edustajan työryhmään. Kunnanjohtaja nimeää työryhmään tarvittavat viranhaltijat.

Päätös

Kunnanhallitus nimeää kunnanhallituksen edustajiksi työryhmään Jaana Laukkarisen, Eetu Lahikaisen, Kerttu Ossin ja Tapani Nykäsen.

Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää sivistys-​ ja hyvinvointilautakuntaa sekä vanhus- ja vammaisnevostoa nimeämään edustajan työryhmään.

Kunnanjohtaja nimesi työryhmään viranhaltijoista hallintojohtajan ja sivistys- ja hyvinvointijohtajan.

Valmistelija

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.1.2019 § 24 päättänyt perustaa kunnan testamenttina ja valtioneuvoston päätöksellä saatujen kuolinpesien varoihin kohdistuvan rahastouudistuksen. Uudistustyö jouduttiin resurssipulan sekä koronan johdosta keskeyttämään ja uuden valtuustokauden alettua se on syytä käynnistää uudestaan.

Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa uudelleen 20.12.2021 § 315 ja nimennyt kunnanhallituksen edustajat työryhmään. Lisäksi kunnanhallitus on pyytänyt sivistys-​ ja hyvinvointilautakuntaa sekä vanhus- ja vammaisnevostoa nimeämään edustajan työryhmään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mika Huovinen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.huovinen@kangasniemi.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimeää edustajansa testamenttirahastojen uudistamista käsittelevään työryhmään.

Päätös

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta nimesi yksimielisesti Maisa Juntusen edustajaksi testamenttirahastojen uudistamista käsittelevään työryhmään.

Valmistelija

Sari Kuusjärvi, sari.kuusjarvi@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus pyytää 20.12.2021 kokouksessaan vanhus- ja vammaisneuvostoa valitsemaan edustajansakunnan rahastojen käyttöä suunnittelevaan työryhmään. Vanhus- ja vammaisneuvosto on edellisellä kaudellaan osallistunut aktiivisesti rahastojen käytön suunnitteluun. Neuvosto piti asian tiimoilta seminaarin, jonka tuloksena kokouksessa 24.5.2019 neuvosto laati lausunnon kunnan testamenttivarojen ja rahastojen käytöstä.

Päätösehdotus

Neuvosto keskustelee antamastaan lausunnosta ja tarkentaa lausuntoaan tarvittaessa, sekä valitsee edustajansa työryhmään. 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvoston edustajaksi valittiin Asta Tiihonen.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen valitsema työryhmä, jota täydennettiin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvoston edustajilla on käsitellyt kunnan testamentti- ja perintövaroja ja niihin kohdistuvia muutostarpeita.

Työryhmän esityksessä kolmen testamenttirahaston ja yhden kunnan saaman lahjoituksen osalta esitetään, että niiden sisältämän ehdon tai aiemman päätöstöksen mukaisesti varojen käyttöä tarkennetaan. Testamenttiehtoa varojen käytöstä vähävaraisille esitetään, että jatkossa käytetään Tilastokeskuksen pienituloisuuden rajoja. Tuloissa huomioitaisiin verotustodistuksessa ilmenevät tulot. 

Vähävaraisuuden määritys Tilastokeskuksen pienituloisuuden rajoiksi tarkistettaisiin vuosittain viimeisimmän Tilastokeskuksen antaman tiedon perusteella, jota tarkistetaan elinkustannusindeksillä.

Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti (ns. ekvivalentti rahatulo) ovat pienemmät kuin 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaanitulosta. Tämän tulorajan alapuolelle jäävien osuutta väestöstä kutsutaan pienituloisuusasteeksi. Pienituloisuuden euromääräinen raja vaihtelee vuosittain. Määritelmä perustuu Euroopan unionin tilastolaitoksen Eurostatin suosituksiin. Suomessa ei ole virallista kansallista pienituloisten tai köyhyysrajan määritelmää. Tulonjakotilastossa on siirrytty käyttämään kansainväliset suositukset täyttävää rahatulokäsitettä pienituloisuuden tilastoinnissa tilastovuodesta 2011 alkaen. Sitä ennen julkaistuissa raporteissa on käytetty laajempaa tulokäsitettä eli kotitalouden käytettävissä olevia ekvivalenttituloja, jolloin tuloksi laskettiin ns. laskennallinen asuntotulo ja myyntivoitot.

Tarkempi erittely rahastotyöryhmän esityksestä on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy liitteenä olevan rahastotyöryhmän esityksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

xxxx xxxx on tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätökseen 6.6.2022 § 136 (KNGDno-2019-47).

"Testamenttirahastojen uudistustyöryhmän esitys

Kunnanhallitus on päättänyt tarkentaa testamenteilla ja lahjoituksena saatujen varojen käyttöä. Testamentti on tekijän viimeinen tahto, jota on noudatettava.

Vähävarainen on henkilö, jolla on pienet tulot, hänellä ei ole varallisuutta eikä säästöjä.

Nyt päätetyssä työryhmän esityksessä mainitaan vain rahatuloista, varallisuudesta ja säästöistä ei ole mainintaa. Varallisuus ja säästöt on huomioitava myönnettäessä niitä varoja, missä vähävaraisuus on kriteerinä. Hakemuksiin on liitettävä liitteet tuloista, verotustodistus varallisuudesta ja viimeinen tiliote sekä tarvittaessa vanhempien samat tiedot. Jos näitä tietoja ei ole, päätöksiä ei voi tehdä. Viranomaisia ei saa harhauttaa.

Päätöksessä olisi ollut hyvä mainita, mikä tällä hetkellä on kunnanhallituksen mielestä pienituloisuuden raja euroina. (Esim. takuueläke on alle 900€ kk)

Martta Partin rahasto: Käyttötarkoituksesta puuttuu vähävaraisuus

Vilma ja Eino Hokkasen rahasto: Ei voida muuttaa testamentin määräyksiä, mutta se voidaan selvittää onko yli 18 vuotiaiden vanhempien tulot ja varallisuus otettava huomioon

Sirkka-Liisa Viinikaisen rahasto: Ehdotettu käyttö hankkeeseen ei hyödytä lahjoitusrahaston määräystä. Ohjattava määräysten mukaan

Leena Reinikaisen TESTAMENTTIrahasto: Käyttötarkoituksesta puuttuu vähävaraisuus ja erityisesti tämän testamentin määräystä on noudatettava ja valvottava ettei tehdä tulonsiirtoja varakkaille

Aina Suuronen testamentti: Ei ole hankerahaa. Vaikka vanhainkoti on lopetettu, vastaavassa tilanteessa ovat tehostetussa palveluasumisessa asuvat Kangasniemeläiset henkilöt, joille varat tulee ohjata testamentin määräyksen mukaan.

Esitän, että kunnanhallitus tarkentaa testamenttien ja rahastojen käyttöohjeet ja varallisuusselvitykset uusintakäsittelyssä."

Kunnanhallitus toteaa oikaisuvaatimuksesta seuraavaa:

xxxx xxxx toteaa valituksessaan, että vähävarainen on henkilö, jolla pienet tulot, hänellä ei ole varallisuutta eikä säästöjä ja että hakemuksiin on liitettävä liitteet tuloista, verotustodistus varallisuudesta ja viimeinen tiliote sekä tarvittaessa vanhempien samat tiedot.

Kunnanhallitus on hyväksynyt testamenttityöryhmän esityksen siitä, että vähävaraisuuden määrittelyssä käytetään Tilastokeskuksen vähävaraisuuden määritystä ja että sitä tarkennetaan vuosittain viimeisimmän Tilastokeskuksen antaman tiedon perusteella, jota tarkistetaan elinkustannusindeksillä. Hakijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä viimeisin verotustodistus, josta käy ilmi henkilön tulotiedot, sekä hänelle maksettavat veronalaiset etuudet. Varallisuustietoja ei voida ottaa enää huomioon 1.1.2007 voimaan tulleen varallisuusverotuksen poistumisen johdosta, koska tietoja ei voida enää luotettavasti tarkistaa. Tilitietojen toimittaminen ei myöskään ole täysin luotettava, sillä henkilöllä voi olla pankkitili useammassa pankissa. Näin ollen työryhmässä päädyttiin siihen, että päätöksentekoon riittää verotustodistus, josta näkyvät myös pääomatulot.  

Työryhmä tarkasteli myös mm. Kelan opintorahan myöntämisperusteita, jotka ovat linjassa tehdyn päätöksen kanssa. Kelan ohje opintotuen hakemiselle ja siihen mitkä tulot huomioidaan opintotukea määriteltäessä löytyvät linkistä: https://www.kela.fi/omat-tulot-mitka-tulot-huomioidaan

xxxx xxxx toteaa valituksessaan, että päätöksessä olisi ollut hyvä mainita, mikä tällä hetkellä on kunnanhallituksen mielestä pienituloisuuden raja euroina. Päätösehdotukseen ei tarkoituksellisesti ole merkitty euromääriä, sillä kuten edellä on todettu, vähävaraisuuden määrittelyssä käytetään Tilastokeskuksen vähävaraisuuden määritystä ja että sitä tarkennetaan vuosittain viimeisimmän Tilastokeskuksen antaman tiedon perusteella, jota tarkistetaan elinkustannusindeksillä.
Tilastokeskuksen linkki: Pienituloisuusrajat erityyppisissä kotitalouksissa: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tul__tjt__pienituloisuus/statfin_tjt_pxt_128k.px/

xxxx xxxx toteaa eri rahastoista lisäksi seuraavaa:

Martta Partin rahasto: Käyttötarkoituksesta puuttuu vähävaraisuus

Kunnanhallitus toteaa, että hyväksytyissä toimenpide-ehdotuksissa todetaan seuraavaa: Tilastokeskuksen pienituloisuuden rajat, huomioidaan opintososiaaliset edut, ed. vuoden verotustodistus riittää. Alle 18 vuotiaiden osalta vanhempien tulot tulee ottaa huomioon.

Vilma ja Eino Hokkasen rahasto: Ei voida muuttaa testamentin määräyksiä, mutta se voidaan selvittää onko yli 18 vuotiaiden vanhempien tulot ja varallisuus otettava huomioon

Kunnanhallitus toteaa, että hyväksytyissä toimenpide-ehdotuksissa todetaan seuraavaa: Ropulan tilan metsänhakkuutulot ovat toukokuussa 2022 on 15 795,89 euroa. Esitetään, että jaetaan seuraavan kolmen vuoden aikana tasasumma noin 5000 euroa. Tilastokeskuksen pienituloisuuden rajat, huomioidaan opintososiaaliset edut, ed. vuoden verotustodistus riittää. Ammattikoulun laajentaminen kattamaan kaikki ammatillisiin opintoihin suuntaavat opinnot, huomioiden testamentin määräykset. Jatkotyönä selvitetään, voidaanko testamenttimääräyksiin tehdä muutoksia (vrt. Partin rahasto). Alle 18 vuotiaiden osalta vanhempien tulot tulee ottaa huomioon. xxx xxx toteamuksella ei ole tehdyn päätöksen kannalta merkitystä, sillä kirjattu huomio on työryhmän evästys asian jatkovalmisteluun.

Sirkka-Liisa Viinikaisen rahasto: Ehdotettu käyttö hankkeeseen ei hyödytä lahjoitusrahaston määräystä. Ohjattava määräysten mukaan

Kunnanhallitus toteaa, että hyväksytyissä toimenpide-ehdotuksissa todetaan seuraavaa: Sosiaalisihteeri Sirkka Liisa Viinikainen on lahjoittanut Kangasniemen kunnan perusturvalautakunnalle 2500 euroa käytettäväksi kangasniemeläisten vaikeissa olosuhteissa olevien vanhusten hoitoon ja virkistykseen Kangasniemen kunnan perusturvalautakunnan on 22.9.2005 § 64 päättänyt, että lahjaraha 2500 euroa käytetään yli 85 vuotiaiden vanhusten ennaltaehkäisevään ja kotona selviytymistä tukevaan toimintaan. Rahaa ei kuitenkaan ole koskaan käytetty.

Kunnanhallitus on jo 14.6.2021 § 159 päättänyt,​ että ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustuksen omarahoitusosuus katetaan kunnan vuosina 2005 sekä 2014 Valtionkonttorin myöntämien Elli Partin ja Veijo Viljakaisen kuolinpesien varoista. Koska kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Essote ja ensi vuoden alusta hyvinvointialue, työryhmä katsoi, että kyseisen hankkeen työntekijä sekä hankkeesta kunnassa vastaava kirjastonjohtaja pystyvät kohdentamaan kyseisen rahan lahjan antajan tarkoittamaan tarkoitukseen.

Leena Reinikaisen TESTAMENTTIrahasto: Käyttötarkoituksesta puuttuu vähävaraisuus ja erityisesti tämän testamentin määräystä on noudatettava ja valvottava ettei tehdä tulonsiirtoja varakkaille

Kunnanhallitus toteaa, että hyväksytyissä toimenpide-ehdotuksissa todetaan seuraavaa: Hakulomakkeen kohta 2 päivitetään. Vähävaraisuuden määrityksessä Tilastokeskuksen pienituloisuuden rajat, huomioidaan palkka-, eläke- ja pääomatulo. Edellisen vuoden verotustodistus riittää. Kuten edellä jo mainittu, kunnanhallitus toteaa, että varallisuustietoja ei voida ottaa enää huomioon 1.1.2007 voimaan tulleen varallisuusverotuksen poistumisen johdosta, koska tietoja ei voida enää luotettavasti tarkistaa. Tilitietojen toimittaminen ei myöskään ole täysin luotettava, sillä henkilöllä voi olla pankkitili useammassa pankissa. Näin ollen työryhmässä päädyttiin siihen, että päätöksentekoon riittää varallisuustodistus, josta näkyvät myös pääomatulot.  Tämän rahaston osalta hakemukset käsitellään Essoten palveluohjaajan toimesta, joka tekee asiakkaan luona palvelutarpeen arvioinnin ja tehdyn palvelutarpeen arvioinnin sekä asiakkaan toimittamien tulotietojen perusteella esityksen avustuksen myöntämisestä. Palveluohjaaja on arviointia tehdessään tieto niistä palveluista, joita asiakas jo mm. Essoten toimesta saa.

Aina Suuronen testamentti: Ei ole hankerahaa. Vaikka vanhainkoti on lopetettu, vastaavassa tilanteessa ovat tehostetussa palveluasumisessa asuvat Kangasniemeläiset henkilöt, joille varat tulee ohjata testamentin määräyksen mukaan.

Kunnanhallitus toteaa, että hyväksytyissä toimenpide-ehdotuksissa todetaan seuraavaa:

Aino Suuronen on vuonna 2008 tekemällään testamentilla määrännyt 17000,00 euroa Kangasniemen kunnan vanhainkodin käytettäväksi vanhainkodin asukkaiden hyväksi vanhusten lahjoihin, kukkiin, virkistäytymiseen, vähävaraisten vaatteisiin ja välttämättömiin henkilökohtaisiin tarpeisiin, järjestettävä henkilö ulkoiluttamaan vanhuksia ja lukemaan Jumalan sanaa sekä maksettava kyydit kirkkoon ja seuroihin. Lisäksi testamentissa mainitaan, että vanhuksille voisi kutsua laulajia, jotka esittäisivät hengellisiä lauluja ja virsiä ja laulattaisivat vanhuksia ja että rahaa voisi antaa myös virkistysmatkojen aterioihin ja kahvitukseen sekä kirkkokäynteihin ja muihinkin käynteihin seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa, jos vanhukset haluavat ja jaksavat niihin lähteä. Varoista on tähän mennessä käytetty vain noin 6000,00 euroa.

Kunnanhallitus on jo 14.6.2021 § 159 päättänyt,​ että ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman erityisavustuksen omarahoitusosuus katetaan kunnan vuosina 2005 sekä 2014 Valtionkonttorin myöntämien Elli Partin ja Veijo Viljakaisen kuolinpesien varoista. Koska kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Essote ja ensi vuoden alusta hyvinvointialue, työryhmä katsoi, että kyseisen hankkeen työntekijä sekä hankkeesta kunnassa vastaava kirjastonjohtaja pystyvät kohdentamaan kyseisen rahan testamentinjättäjän tarkoittamaan tarkoitukseen.

Näillä edellä mainituilla perusteilla oikaisuvaatimus ei anna aihetta kumota tai muuttaa kunnanhallituksen päätöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää hylätä asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen edellä mainituin perustein.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

xxxx xxxx