Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022/Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

KNGDno-2021-691

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön mukaan osavosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 30.6. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 50 %. Palkkojen toteumaa seurattaessa on huomioitava heinäkuussa maksettavat lomanmääräytymisvuoden 1.4.2021 - 31.3.2022 lomarahat. 

Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 30.6. ovat seuraavat:

  Eur Käyttö-% Muutos 2022-21, %
Toimintatuotot       3 543 100 59,1   27,4
Toimintakulut     24 018 752 53,5     6,5
Toimintakate    -20 475 652 52,7     3,6
Vuosikate          717 713 57,1  -17,8
Tilikauden tulos          -43 978 14,0 -147,8


Toimintatuottojen toteuma-astetta on nostanut tukien ja avustusten sekä maksutuottojen alkuvuoden kertymät. Toisaalta vesi- ja jätevesilaskutuksen kertymää on luvuissa mukana vain huhtikuun loppuun saakka, eli myyntituotot puuttuvat kahden kuukauden osalta. 

Toimintakulujen toteuma-astetta on nostanut suurimpina erityisesti palvelujen ostojen sekä henkilöstökulujen ja maksettujen avustusten alkuvuoden kertymät. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuma on 53,5 % mikä ylittää laskennallisen tasavauhtisen vertailun mukaan ennusteen lähes 919 t eurolla.

Toimintakate on toteutunut hieman laskennallista tasavauhtista toteumaa heikommin käyttöasteen ollessa 52,7 %. Vuosikatteen toteutumisaste on 57,1 %, mikä ylittää ennusteen mutta on edelliseen vuoteen verrattuna -17,8 % heikompi. Tilikauden tulos on -43 978 eur, mikä hieman ennustetta parempi toteuma. 

Vuosikatteeseen vaikuttaa positiivisesti verotulojen ennustettu korkeampi toteuma (56,1 %). Verotuloja on kertynyt 11 381 t€. Valtionosuuksia on kertynyt 9 812 t€, mikä on vastaa ennustetta. 

Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti sekä toiminnallisten tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.6.2022 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.