Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Kangasniemen Vuokratalot Oy:n korottoman lainan muuttaminen avustukseksi

KNGDno-2022-292

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.11.2013 § 277 päättänyt jättää pöydälle lisävalmisteluja varten päätösesityksen valtuustolle, että se muuttaa Vuokratalot Oy:lle myönnetyn 100 000 euron korottoman lainan avustukseksi. Ko. lainalla on vuonna 2007 paikattu Vuokratalot Oy:n kassavaje, joka on aiheutunut Hunningin tyhjistä asunnoista. Asuntojen vajaakäyttö on tuolloin johtunut levottomasta vuokralaiskannasta, mikä on karkoittanut lapsiperheet tms. potentiaaliset asunnontarvitsijat. Tyhjien asuntojen  aiheuttama kassavaje on katsottu kohtuuttomaksi kattaa vuokralaisilta korotettuina vastikkeina.

Vuokratalot Oy:lle on yhtiön hakemuksesta myönnetty lyhennysvapaata vuosi kerrallaan, minkä vuoksi lainapääoma on edelleen alkuperäisellä tasolla. Viimeksi kunnanhallitus on hakemuksesta myöntänyt yhtiölle lyhennysvapaata 20.6.2022 § 160. Lyhennysvapaiden perusteena on ollut yhtiön heikko taloudellinen tilanne. Vaikka tyhjien asuntojen määrää on saatu piennettyä tavoitteellisella työskentelyllä,  tällä hetkellä korkea kustannustaso haastaa yhtiön taloutta. Lisäksi yhtiö tarvitsee varoja huonokuntoisten asuntojen saneeraukseen kysynnän kasvaessa. Lainanlyhennykset veisivät korjauksiin käytettävissä olevat varat. 

Jatkovalmisteluun jätetty asia täytyy saattaa päätökseen. Asia valmistellaan loppuvuoden 2022 aikana siten, että se esitellään kunnanhallitukselle päätettäväksi ja vietäväksi kunnanvaltuuston käsittelyyn 12.12.2022 pidettävään kokoukseen. Asian valmistelua varten otetaan näkymää kuluvan vuoden 2022 talouden toteumaennusteeseen sekä talousarvioennusteeseen 2023, jonka valmistelut on aloitettu. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa ohjeet jatkovalmistelulle. 

Päätös

Kunnanhallitus päättää, ettei Vuokratalojen 100000 euron lainaa muuteta avustukseksi.

Esteellisyys

  • Eetu Lahikainen, Markku Kuusjärvi, Kerttu Ossi

Tiedoksi

Valioisännöinti Oy