Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 KOY Myrskytalon hallituksen esitys kunnanhallitukselle yhtiön talouden järjestämiseksi

KNGDno-2018-67

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on myöntänyt Myrskylyhty ry:lle takauksen perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun kiinteistön hankintaan. (Kunnanvaltuusto 7.11.2011 § 59 ja kunnanhallitus 2.1.2012 § 14). Alkuperäinen laina 500.000 euroa, josta tällä hetkellä jäljellä 391.000 euroa.

Lainalla ollut lyhennysvapaa on päättymässä 31.1.2018. Myrskylyhty ry:n hallituksen 28.12.2017 päätöksen mukaisesti on neuvoteltu pankin kanssa lyhennysvapaan jatkosta, jonka aikana yhdistyksen toiminta on mahdollista saada kannattavaksi tai löytää muita ratkaisuja talouden tasapainottamiseen. Kunnan tulee takaajana hyväksyä lyhennysvapaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä Kiinteistö Oy Myrskytalon lainalle

korkeintaan yhden vuoden lyhennysvapaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttin.

Valmistelija

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on myöntänyt Myrskylyhty ry:lle takauksen perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun kiinteistön hankintaan. (Kunnanvaltuusto 7.11.2011 § 59 ja kunnanhallitus 2.1.2012 § 14). Alkuperäinen laina 500.000 euroa, josta tällä hetkellä jäljellä 391.000 euroa.

Kunnanhallituksen 2.1.2012 § 14 hyväksymän lainaehdon mukaisesti Kangasnimen Osuuspankki myönsi Kiinteistö Oy Myrskytalolle 500.000 euron lainan. Laina-aika oli 20 vuotta, alussa yksi vapaa vuosi. Kuolletusaika 19 vuotta. Lyhennykset sopimuksen mukaan tasaerinä kuukausittain, 3-6 kuukauden välein. Tasaerät sisältävät myös koron.

Maksusuunnitelmaa on muutettu 10.2.2017 siten, että 1.2.2018 alkaen lainalla on voimassa seuraavat tiedot: Lainan lyhennystapa on tasaerä. Maksupäivä on kunkin kuukauden 15. päivä. Lainan maksuerä on 2 935,97 euroa (sisältää koron), ja se maksetaan ensimmäisen kerran 15.2.2018.

Kunnanhallitus päätti 29.1.2018 § 24 omalta osaltaan hyväksyä Kiinteistö Oy Myrskytalon lainalle korkeintaan yhden vuoden lyhennysvapaan. Lyhennysvapaa on nyt päättymässä.

Myrskylyhty ry ehdottaa Myrskytalo Oy:n lainan lyhennysohjelman muutamista siten, että lainan lyhennys- ja korkoerä olisi yhteensä 2000 €/kk. Maksuaika noin 20 vuotta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä Kiinteistö Oy Myrskytalon lainan lyhennysohjelman muuttamisen siten, että lainan lyhennys- ja korkoerä on yhteensä 2000 €/kk ja maksuaika noin 20 vuotta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kiinteistö Oy Myrskytalo on lähestynyt kuntaa 2.6.2022 päivätyllä kirjelmällä. Myrskytalo on Myrskylyhty ry:n yksin omistama kiinteistöosakeyhtiö. Myrskylyhty on rekisteröity yhdistys, joka tuottaa kuntouttavaa tukityöllistämispalvelua ja ruokapalvelua noin 100 henkilölle kuukausittain. Kirjelmän mukaan taloyhtiöllä on rästissä maksamattomia lainan lyhennyksä ja korkoja, vakuutusmaksuja, vesimaksu sekä muita maksuja. Maksurästien hoitamiseksi yhtiö pyytää kunnalta lainaa 12 000 euroa kahden vuoden maksuajalla. 

Kunnalla on voimassa oleva omavelkainen takaus Kiinteistö Oy Myrskytalon 500 000 euron suuruiseen pankkilainaan (kunnanvaltuusto 7.11.2011 § 59), jonka saldo 5.7.2022 on 335 964,97 eur (kuluineen yhteensä 336 810,98 eur). Vastavakuutena kunnalle on annettu lainalla ostettu kiinteistö, jonka panttikirjat ovat kunnan hallussa.  Lisäksi kunta on yhdistyksen perustamisesta v. 2003 alkaen myöntänyt yhdistykselle useita kertaluontoisia tai kuukausiavustuksia sekä lyhytaikaisia lainoja. Lainat on maksettu takaisin lukuun ottamatta vuoden 2021 lopulla myönnettyjä 7 500 euron suuruista Veej’jakaja ry:n hankkeen väliaikaisrahoitusta, joka yhdistyksen mukaan palautuu kunnalle hankkeen maksatuksessa sekä 4 125 euron suuruista palkkatukilainaa, joka yhdistyksen mukaan palautuu kunnalle, kun tukirahat tulevat Elyltä.

Lainan ohella Myrskytalo on esittänyt, että taloyhtiön talouden vakauttamiseksi kunta ryhtyisi maksamaan v. 2014 lakkautettua vuokratukea uudestaan, mikä turvaisi yhtiön kassan kunnan takaaman lainan lyhennysten osalta. Vaihtoehtoisesti kirjelmässä on esitetty, että kunta ostaisi Kiinteistö Oy Myrskytalon kiinteistön nimellisellä kauppahinnalla. Kunta voisi tällöin hoitaa takausvelvoitettaan maksamalla yhtiölle vuosittain vapaan oman pääoman rahastoon lainan korkojen ja lyhennysten verran. Näillä toimenpiteillä vältettäisiin yhtiön edustajien uhkaava takauksesta lankeava takaustappio. 

Myrskylyhty ry:llä on ollut merkittävä rooli kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä Kangasniemellä. Myös yhdistyksen ruokapalvelua on käytetty laajasti iäkkäämmän väestön keskuudessa. Yhdistys on työllistänyt jatkuvasti muutamia palkkatukityöllistettyjä, mikä on vaikuttanut työmarkkinatuen kunnan maksuosuuteen positiivisesti. 

Kiinteistö Oy Myrskytalon kirjelmässä viitataan siihen, että sen taloudellinen tilanne on niin heikko, että toiminnan jatkaminen edellyttää kunnan tukea. Lisäksi kunnan johtavat viranhaltijat ovat keskustelleet kesän 2022 kuluessa useasti Kiinteistö Oy Myrskytalon ja Myrskylyhty ry:n edustajien kanssa tilanteesta.

Mikäli Myrskylyhty ry:n toiminta lakkaisi, siitä seuraisi kunnalle merkittäviä kustannuksia takaustappion ja työmarkkinatuen maksuosuuden muodossa. Lisäksi toiminnan lopettaminen aiheuttaisi kunnalle myös välillisesti erilaisia kustannuksia sosiaalisten haasteiden kasvaessa ja siitä seuraisi mahdollisesti myös inhimillistä kärsimystä syrjäytymisen lisääntyessä.

Myrskytalon kirjelmä ja muut asiakirjat ovat liitteenä

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Kiinteistö Oy Myrskytalolle 12.000 euron lainan kahdeksi vuodeksi sekä vuokratukea 2000 euroa/kk. Vuokratukea maksetaan 9 kuukautta 1.9.2022 alkaen, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen. Määräaika tarjoaa mahdollisuuden arvioida toiminnan merkittävyyttä ja tuloksellisuutta sen jälkeen, kun uudet hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa.

Mainittujen tukimuotojen myöntämisen ehtoina ovat:

  • kunta osallistuu Myrskylyhty ry:n toimintaan ja toiminnan seurantaan mm. ohjausresurssin avulla
  • kunnalla on jatkuva pääsy Myrskylyhdyn ja Kiinteistö Oy Myrskytalon taloustietoihin ja toiminnan seurantaan
  • kunta arvioi kiinteistö Oy Myrskytalon ja Myrskylyhty ry:n toimintaa tulosperusteisesti vastineena tuen myöntämiselle
  • toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan mm. työnhakijoiden määrän ja ohjaustoiminnan laadun kannalta
  • Myrskylyhty ry raportoi toiminnastaan kunnalle joka toinen kuukausi ja käy samalla kunnan edustajien kanssa arviointikeskustelun

Tuen ehdoista laaditaan erillinen sopimus Myrskylyhty ry:n, Kiinteistö Oy Myrskytalon ja Kangasniemen kunnan välille ennen niiden maksamista.

Päätös

Marja-Leena Laitinen jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Henkilö on esteellinen hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjäävin perusteella, mikäli hän tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu ns. perhepiiriin kuuluva läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle on odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai vahinkoa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Marja-Leena Laitinen

Tiedoksi

Myrskylyhty ry