Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Elinvoimakehittäjän rekrytointi

KNGDno-2022-220

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunta on laatinut hankesuunnitelman, jonka nimenä on Kehitysalustoilla innovaatioita ja elinvoimaa Kangasniemelle. Hanke on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Mäntyharjun kunnan kanssa siten, että Mäntyharjulla on vastaava rinnakkaishankkeensa. Hankkeisiin on haettu rahoitusta Etelä-Savon maakuntaliitolta (AKKE Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha).

Hankkeen aikana kunnan elinvoiman kehittäminen kohdistetaan uusien palveluympäristöjen, etätyömallien ja monipaikkaisuuden edistämiseen sekä osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen. Hankkeen aikana organisoidaan kolme strategisesti valittua kehitysalustaa ja kokeiluympäristöä, joihin toimenpiteet erityisesti kohdentuvat. Näitä ovat

  1. Kiviniemen kehitysalusta – Kiviniemen vapaa-ajan alueen ja VT13 risteysalueen palvelukokonaisuuden innovointi ja kehittäminen
  2. Rantatorin kehitysalusta – Rantatorin palveluympäristön ja yritysyhteistyön kehittäminen
  3. Lapaskankaan kehitysalusta – uusien toimintamallien kehittäminen teollisten yritysten työvoiman saatavuuden turvaamiseksi

Kehitysalustojen toiminnan koordinoijaksi ja hankkeen toteuttajaksi palkataan elinvoimakehittäjä aikavälille 1.10.2022-30.9.2024. Elinvoimakehittäjän työajasta 75 % kohdistuu hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen ja 25 % kunnan yleiseen yritysyhteistyön ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 133 824 euroa, josta kuntarahoituksen osuus on 20 %. Kunnan yleisen elinkeinotoiminnan kehittämisen osalta elinvoimakehittäjän palkka resurssoidaan kunnan omista perusmäärärahoista.

Hankkeen lopullinen rahoituspäätös ei ole vielä saapunut kuntaan. Jotta hanke voi käynnistyä suunnitellussa aikataulussa, hankkeen rekrytointi on syytä aloittaa elokuussa. Täten hankkeen rekrytointia varten tarvitaan etupainotteisesti täyttölupa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää perustaa kahden vuoden määräaikaisen elinvoimakehittäjän toimen ja myöntää sille täyttöluvan. Kunnanjohtaja käynnistää rekrytoinnin elokuun alussa, jos maakuntaliitto myöntää hankkeelle rahoituksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on päättänyt perustaa kahden vuoden määräaikaisen elinvoimakehittäjän toimen ja myöntänyt sille täyttöluvan kokouksessaan 20.6.2022 § 162. Kunnanjohtaja on käynnistänyt rekrytoinnin elokuun alussa, sillä maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle rahoituksen. Hakuaika päättyy 31.8.2022 klo 15:00. Jotta toimi pystytään täyttämään 3.10.2022 alkaen, on kunnahallituksen kokousaikataulusta johtuen syytä delegoida valintapäätös kunnanjohtajalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus valitsee haastatteluryhmän sekä valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään valintapäätöksen haastatteluryhmän esityksen pohjalta, joka saatetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyy päätösehdotuksen ja nimeää haastatteluryhmään kunnanhallituksen puheenjohtajat, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan sekä puheenjohtajien varajäseniksi Tuomo Janhusen ja Markku Kuusjärven.