Kunnanhallitus, kokous 22.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 180 Avustuksen myöntäminen Leena Reinikaisen testamenttirahastosta

KNGDno-2022-15

Valmistelija

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Apteekkari Leena Reinikaisen kunnalle testamentissaan määrämää määrärahaa käytetään iäikkäiden henkilöiden mahdollisimman pitkäaikaisen kotona asumisen tukemiseen. Varat kohdennetaan vähävaraisille ja avustuksen tarpeessa oleville henkilöille kunnanhallituksen päättämien myöntämisperusteiden mukaisesti. Avustusta on jaettu vuodesta 2015 ja varoja on tällä hetkellä jäljellä noin 190 000 euroa. Avustushakemukset valmistellaan Essoten asiantuntijoiden toimesta. Päätöksen avustuksesta tekee kunnanhallitus. Tuen saajalla on ilmoitusvelvollisuus, jos tuen myöntämisperusteisiin tulee muutoksia.

Leena Reinikaisen testamenttirahasto myöntämisperusteet (kunnanhallitus 18.6.2018 § 134)
1. Testamenttivaroilla ei korvata lakisääteisiä palveluita tai jo tällä hetkellä annettavia palveluita.
2. Kohderyhmä vähävaraiset, bruttotuloraja 1 300 € /kk yksin asuvan osalta ja 2 000 €/kk mikäli perheessä on kaksi henkilöä. Tulorajassa huomioidaan mahdollista asumistukea tai eläkkeensaajan hoitotukea. Säästöraja 5 000 € yksittäisen henkilön osalta ja 10 000 € mikäli perheessä on kaksi henkilöä. 
3. Tukea annetaan kotona asumiseen. 
4. Ikäraja 63 vuotta.
5. Hakijalla ikääntymisestä, vammasta tai sairaudesta johtuvaa toimintakykyrajoitteisuutta.
6. Avustusta voi hakea jatkuvasti (ei erillistä hakuaikaa)
7. Avustusta voi hakea
- liikkumisen tukemiseen mm. luiskien ja kaiteiden sekä kahvojen asentamiseen, lisäksi apuvälineiden ostamiseen, jos henkilö ei saa niitä lakisääteisesti
- siivoukseen, puun kantoapuun (jos henkilöllä ei ole muuta lämmitysmuotoa), pyykkihuoltoon ja muuhun kotitaloustyöhön ja lumitöihin
- päivätoimintamaksuun, jos se edesauttaa henkilön selviämistä itsenäisessä asumisessa kotona.
- asioimispalveluihin
- avustusta voidaan hakea myös erityisestä syystä, joita voivat olla eri viranomaisten vaatimat toimenpiteet asunnossa tai  Aran yms. myöntämien avustuksien omavastuuosuudet
- erityisestä syystä myönnettävien avustusten osalta voidaan käyttää kokonaisharkintaa tuen myöntämisperusteissa. 

Liitteenä (salassapidettävä) kuntaan saapunut avustushakemus. Liitteenä (salassapidettävä) on myös erillinen Essoten palveluohjaajan antama puoltava lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää avustusta hakijalle, vaikka Leena Reinikaisen testamenttirahaston kriteeri vähävaraisuuden osalta eivät aivan täyty. Perusteena Essoten palveluohjaajan antama puoltava lausunto, joka perustuu asiakkaan kokonaistilanteen arviointiin ja lausunnossa on pyyntö, että kunnanhallitus myöntää avustuksen kokonaisharkinnan perusteella. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Essote, hakija, Marja Iikkanen