Kunnanhallitus, kokous 17.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Maankäyttöasiantuntijan viran muuttaminen kunnossapitomestarin toimeksi

KNGDno-2022-41

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi
Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 34 § mukaan Kunnanhallitus päättää (muiden kuin kunnanjohtajan ja toimialojen johtajien) virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. § 36 mukaisesti virkojen kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa perustettaessa. 37 §  mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Hallintosäännön § 27 mukaan hallintojohtaja antaa vakinaisiin virkoihin ja työsuhteisiin sekä yli 6 kuukauden määräaikaisen virka- tai työsuhteen täyttöluvan vastuualueen esimiehen esityksestä, päättää alkupalkasta vastuualueen esimiehen esityksestä sekä päättää eri sopimusten mukaisten palveluaikaan sidottujen lisien myöntämisestä. Teknisen johtajan esitys sisältää virkanimikkeen muuttamisen, joten asia tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyy palkkavaraus maankäyttöasiantuntijalle.

Tekninen johtaja hakee täyttölupaa maankäyttöasiantuntijalle. Nykyinen maankäyttöteknikko on eläköitymässä 28.2.2022 ja maankäyttöasiantuntija tulee hänen sijalleen aikaisintaan 1.3.2022 alkaen.

Maankäyttöteknikon virkanimike esitetään muutettavaksi maankäyttöasiantuntijaksi. Maankäyttöasiantuntijan tehtävänkuvaus on hyvin pitkälti samankaltainen maankäyttöteknikon tehtävänkuvauksen kanssa.  Maankäyttöasiantuntijan tehtävänkuvaus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää muuttaa määnkäyttöteknikon viran maankäyttöasiantuntijaksi vakanssinumerolla 300005 sekä myöntää täyttöluvan maankäyttöasiantuntijalle 1.3.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Maankäyttöasiantuntijan virka on ollut avoinna kolmeen otteeseen, ja kelpoisuusehdot täyttävää ja sopivaa hakijaa ei valitettavasti ole löytynyt. Edellisen vuoksi maankäyttöasiantuntijan virka päätetään jättää täyttämättä ja teknisten palveluiden organisaatioon tehdään muutos, jossa maankäyttöasiantuntijan virka muutetaan kunnossapitomestarin toimeksi. Maankäyttöasiantuntijan tehtävät yhdistetään teknisen johtajan tehtävänkuvaan. Alun perin oli myös suunniteltu, että uudelle maankäyttöasiantuntijalle olisi tehtäviin lisätty rakennus- ja aluetekniikan vastuualueelta tehtäviä. Nämä tehtävät lisätään uudelle rekrytoitavalle kunnossapitomestarille. Kunnossapitomestarin vaadittu koulutus on vähintään rakennusmestari AMK tai aikaisempi opistotason rakennusmestarin koulutus. Aikaisempaa työkokemusta ei vaadita. Kunnossapitomestari tulee toimimaan rakennus- ja aluetekniikan vastuualueella ja kunnossapitomestarin esimiehenä toimii kunnaninsinööri.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että maankäyttöasiantuntijan avoimena ollut virka jätetään täyttämättä ja esittää kunnanhallitukselle, että maankäyttöasiantuntijan virka muutetaan kunnossapitomestarin toimeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kalle Manninen toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_______

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että maankäyttöasiantuntijan virka muutetaan kunnossapitomestarin toimeksi teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttin.

Tiedoksi

tekninen johtaja