Yhteistyöryhmä, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Työsuojeluvaalit toimikaudelle 1.1.2022-31.12.2025

KNGDno-2021-686

Valmistelija

  • Kalle Manninen, kalle.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Työsuojelun yhteistoimintaorganisaation jäsenten valinta perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) sekä kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimukseen (3.4.2008). Valintojen käytännön toteuttamista varten Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä on laatinut valintaohjeen (https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/tyosuojelun_yhteistoiminta/tyosuojeluvaaliohjeet).

Kuntien nykyisten työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden henkilöstöä edustavien jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2021. Seuraavan neljän vuoden toimikauden jäsenet on valittava syys-joulukuun aikana. 

Nykyinen työsuojelutoimikunta tekee kirjallisen arvioinnin päättymässä olevan toimikautensa toiminnasta, tuloksista ja tavoitteiden toteutumasta sekä toimintaan käytetyistä resursseista.

Arvioinnin kohteena ovat:
• työsuojelun yhteistoimintaorganisaation rakenne
• työsuojeluvaltuutettujen toimintaedellytykset ajankäyttölaskelmineen
• yhteistoimintaelimen/työsuojelutoimikunnan kokoonpano ja mahdollisten lisäjäsenten valinta.
• työsuojeluasiamiesten tai vastaavalla nimikkeellä toimivien tarve ja valintamenettely sekä paikallisesti sopien työsuojeluasiamiesten tehtävät ja toimintaedellytykset

Työsuojelupäällikön tehtävänä on käynnistää valintaprosessi työpaikalla riittävän ajoissa siten kuin näissä ohjeissa, TsS:ssa, TsValvL:ssa ja TsvAjankS:ssa on todettu. Työnantajan on mahdollistettava työsuojeluvaalien järjestäminen. Työsuojelupäällikkö kutsuu työntekijäjärjestöjen edustajat koolle keskustelemaan vaalien toteuttamisesta. Tässä palaverissa päätetään vaalin ajasta, paikasta ja järjestelyistä.

Vaalit pyritään Kangasniemellä järjestämään siten, että vaalien tulos on tiedossa hyvissä ajoin ennen uuden toimikauden alkua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR merkitsee tiedoksi työsuojeluvaalien käynnistymisen ja niihin liittyvät ohjeistukset sekä nykyisen työsuojelutoimikunnan raportointivelvoitteen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)