Yhteistyöryhmä, kokous 21.11.2023

Esityslista on tarkastettu

§ 43 Henkilökohtaisen työn suorituksen arviointijärjestelmä / henkilökohtainen lisä KVTES II luku § 11

KNGDno-2022-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus ja sen määräykset henkilökohtaisesta lisästä

KVTES II luvussa 11 §:n 1 momentissa todetaan, että viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä henkilökohtaista lisää. Toimivaltainen viranomainen päättää henkilökohtaisesta lisästä. Soveltamisohjeen mukaan henkilökohtainen lisä myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi, mutta myös määräaikainen lisä voi olla mahdollinen.

11 §:n 2 momentin mukaan henkilökohtaista lisää maksetaan pääsääntöisesti viranhaltijan/työntekijän työsuorituksen arvioinnin perusteella. Soveltamisohjeessa on todettu, että henkilökohtaisen lisän maksamisperusteet määritellään paikallisesti. Perusteet ja niiden painoarvot voivat vaihdella eri yksiköissä.

Arvioinnin perusteista tehdään kirjallinen kuvaus ja sen sisällöstä tiedotetaan viranhaltijoille/työntekijöille. Henkilön työsuorituksen arviointi suoritetaan esim. vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä.

Työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin 1.2.2013 mennessä vähintään 1,3 % laskettuna kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Jos palkkahinnoitteluliitteen soveltamispiiriin kuuluu vähintään 30 henkilöä, työnantajan on käytettävä tämän henkilöstön harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 % 1.2.2013 mennessä, heidän yhteenlasketusta tehtäväkohtaisten palkkojen palkkasummasta. Tarkistus suoritetaan vuosittain.

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus ja sen määräykset henkilökohtaisesta lisästä

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen eli OVTES:n Osio A kohdassa II virkasuhteisen opetushenkilöstön palkkaus 11 § käsittelee henkilökohtaista lisää. 11 § mukaan viranhaltijalle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa henkilökohtaista lisää viranhaltijan työsuorituksen arvioinnin perusteella, siten kun KVTES:n palkkausluvun 11:ssä on määritetty.

Huomioitavaa on, että pykälän soveltamisohjeessa sanotaan, jos jokin em. ominaisuuksista on jo otettu huomioon erikseen OVTES:ssa (esim. kaksoiskelpoisuuden tuoma peruskoulun luokanopettajan korotus peruspalkkaan), sitä ei ole syytä ottaa enää henkilökohtaisen lisän perusteeksi. Opettajana toimimisen mukanaan tuoma kokemus ja ammatinhallinnan lisäys on otettu huomioon jo kertaalleen vuosisidonnaisessa lisässä, joten henkilökohtaisen lisän arvioinnin tulisi perustua muihin tekijöihin.

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus ja sen määräykset henkilökohtaisesta lisästä

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen eli TS:n II luku palkkaus 12 § käsittelee henkilökohtaista lisää. Soveltamisohjeen mukaan henkilökohtainen lisä on tehtäväkohtaisen palkan ohella TS:n palkkausjärjestelmän toinen keskeinen osa. Henkilökohtaisen lisän maksamisperusteena on työssä suoriutuminen. Henkilökohtaista lisää maksetaan toistaiseksi, mutta myös määräaikainen lisä on mahdollinen.

Henkilökohtaista lisää koskeva paikallinen arviointijärjestelmä muodostuu henkilön suoriutumista kuvaavista, edellä 1 momentissa tarkoitetuista tekijöistä (suoriutumistekijöistä), henkilökohtaisen suoriutumisen mittaamista koskevasta arviointimenetelmästä, henkilön suoriutumistekijöiden kytkemisestä arviointimenetelmään (miten suoriutumistekijöistä johdetaan suoriutumisen taso),

henkilökohtaisen suoriutumisen arviointimenetelmän kytkemisestä euromääräiseen henkilökohtaiseen lisään (miten todetusta suoriutumisen tasosta johdetaan euromääräinen henkilökohtainen lisä), sekä koko arviointijärjestelmän kuvauksesta.

Arviointimenetelmä. Henkilökohtaista lisää koskevien kunnassa noudatettavan HL:n arviointijärjestelmän periaatteiden tulee rakentua muiden kuin palvelusvuosien kertymiseen perustuvien järjestelmien varaan. Henkilökohtaisen lisän paikallista järjestelmää on sovellettava koko TS:n soveltamisalalla ja kaikilla organisaatiotasoilla. Henkilökohtaisen lisän määräytymistä, kehityskeskusteluja ja arviointijärjestelmän muuttamista on käsitelty TS-oppaassa.

12 §:n 2 momentin mukaan henkilökohtainen lisä voi olla suuruudeltaan enintään 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna.

Työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin 1.6.2021 mennessä vähintään 0,6 % laskettuna kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olevan TS:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Tarkistus suoritetaan vuosittain.

Kangasniemen kunnassa ei ole voimassaolevaa henkilökohtaisten lisien järjestelmää ja sitä on nyt hallintojohtajan ja pääluottamusmiesten YT-palavereissa valmisteltu. Valmistelun tämän hetkinen tilanne esitellään kokouksessa. Seuraava YT-palaveri on sovittu pidettäväksi 8.6.2022 ja tavoitteena on, että järjestelmä on hyväksyttävänä viimeistään, kun uusien työehtosopimusten sisältö on tiedossa ja uudet työehtosopimukset ovat voimassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR kuulee henkilökohtaista lisää koskevan paikallinen arviointijärjestelmän valmistelun tilanteen ja evästää tarvittaessa jatkovalmistelua.

Päätös

YTR kuuli tilannekatsauksen ja antoi evästeet jatkovalmisteluun.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

26.8.2022 järjestetyssä YT-palaverissa käytiin TSA-järjestelmää läpi, sen periaatteita ja sovittiin jatkoaikataulusta ja työnjaosta. Tämän jälkeen pääluottamusmiehet ovat pitäneet palaverin, jossa he ovat käyneet läpi niitä ongelmakohtia, joita elokuun YT-palaverissa nousi esiin. Uuden järjestelmän ongelmakohtina on keskusteltu mm. siitä, miten uudessa järjestelmässä tulisi ottaa huomioon jo olemassa olevat henkilökohtaiset lisät sekä siitä, onko yhteistä valmiutta siihen, että uudessa järjestelmässä TSA-lisä ei olisikaan ns. pysyvä etu, vaan että se voitaisiin myös ottaa pois, jos edellytykset sen saamiselle eivät enää täyty.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR kuulee henkilökohtaista lisää koskevan paikallinen arviointijärjestelmän valmistelun tilanteen ja evästää tarvittaessa jatkovalmistelua.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

YT-toimikunta on käsittellyt henkilökohtaisten lisien järjestelmää kokouksissaan ja kunnassa vuosien varrella jaettujen henkilökohtaisten lisien päätöksiä sekä perusteita on pyritty selvittämään. Hallintojohtajan pyynnöstä arkistonhoitaja on tehnyt laajemman selvityksen siitä, mihin lisien maksaminen on perustunut. 

Arkistonhoitajan tekemästä selvityksestä on löydettävissä seuraavat asiat:

Kunnassa on kunnanhallituksen päätöksellä hyväksytty vuonna 2004 henkilöstöjärjestöjen ja työnantajien välinen henkilökohtaisten lisien järjestelmä, johon kuuluu myös tehtävän suorituksen arviointia. Nykyiselä hallintojohtajalla ja henkilöstöjärjestön edustajilla ei ole ollut tietoa, että kunnassa on ollut käytössä TSA-järjestelmä.

Vuoden 2004 hyväksytyn järjestelmän mukaisia päätöksiä lisien maksamisista ei löydy kaikilta osin ja löytyneiden dokumenttien osalta ilmenee, että järjestelmä oli ollut käytössä epätasaisesti eri hallintokunnissa ja eri työehtosopimuksissa. Niiden valossa näyttää myös siltä, ettei arviointia ole kaikilta osin suoritettu järjestelmän mukaisesti. Järjestelyvaraeriä maksettiin osastopäälliköiden päätöksillä, ilman varsinaista arviointia sekä tehtävkohtaisiin palkkoihin että henkilökohtaisiin lisiin. Henkilöstösihteerin, joka toimi myös palkka-asiamiehenä, siirryttyä perusturvaosaston toimistopäälliköksi ja myöhemmin jätettyä henkilöstösihteerin tehtävien hoidon, ei henkilöstöasioiden kehittämisestä ole löydettävissä dokumentointia tai päätöksiä. TVA-palkkausjärjestelmää ei tämän jälkeen uudistettu, eikä henkilökohtaisten lisien arviointijärjestelmä enää ollut käytössä. 

Vuonna 2012/2013 kuntaan perustettiin kunnanhallituksen henkilöstöjaosto, joka päätti palkan tarkistuksista ilman TVA- tai TSA-järjestelmää. Henkilöstöjaoston pöytäkirjoja tallennettiin käytössä olleeseen kokous/asianhallintajärjestelmään ja paperisien pöytäkirjojen säilytyspaikaksi on määritelty lähiarkisto. Asiakirjoja säilytettiin kuitenkin viranhaltijan huoneessa ja hänen eläköidyttyään jouduttiin toteamaan, että henkilöstöjaoston pöytäkirjat ovat kadonneet.     

Johdon vaihtuessa 2015 henkilöstöjärjestöt halusivat käynnistää TVA-järjestelmän uudistuksen. Työ aloitettiin mutta se keskeytyi. TVA-järjestelmän kehittämistä jatkettiin vuonna 2018 ja järjestelmän kehittämistä jatketaan edelleen. 

YT-toimikunta on kokouksessaan 11.5.2023 käsitellyt TSA-järjestelmää seuraavasti:

1.6.2023 kunta-alan sopimuskorotusten kehittämisohjelma erä 1,2 % on YT-toimikunnan neuvottelussa sovittu kohdistettavaksi henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmän kehittämiseen ja loppuun saattamiseen. Koska tehtäväkohtaisista palkoista on kohdistettava henkilökohtaisiin lisiin (KVTES ja OVTES 1,3 % sekä TS 0,6 %), liitteittäin, eikä arviointijärjestelmä ole vielä valmis, päätettiin neuvotteluissa sopia paikallisesti erän käytöstä siten, että erä jaetaan määräaikaisena erillislisänä kaikille vakituisille työntekijöille tasasummana 1.6.2023 alkaen. Tämä erillislisä poistetaan kaikilta 31.01.2024 ja käytetään 1.2.2024 alkaen niille työntekijöille, jotka ovat uuden TSA järjestelmän puitteissa tehdyn arvioinnin perusteella saamassa henkilökohtaista lisää. 1.2.2024 kehittämisohjelman erä 0,4 % kohdennetaan samalla vastaavasti henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmän kehittämiseen ja loppuun saattamiseen.

Henkilökohtaisten lisien osalta maaliskuun 2023 palkkojen tarkistus toi esille, ettei kunnassa tällä hetkellä täyty kaikkien palkkaliitteiden osalta vaadittava prosenttiosuus tehtäväkohtaisista palkoista. Todettiin, että niihin ovat vaikuttaneet mm. se, että henkilöitä on vaihtunut liitteestä liitteeseen (mm. ovtes muutos), määräaikaisten työntekijöiden ja uusien työntekijöiden määrä on suuri ja myös palkkatukea saavien määrä on suuri (17 tällä hetkellä). Todettiin, että tilanne korjaantuu uuden TSA-järjestelmän myötä ja vaikka nyt määräaikainen lisä maksetaan erillislisänä, sitä tarkastellaan tarkastuslaskennassa henkilökohtaiseksi lisäksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR merkitsee asian tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

Kuvaus

1.6.2023 kunta-alan sopimuskorotusten kehittämisohjelma erä 1,2 % on YT-toimikunnan neuvottelussa sovittu kohdistettavaksi henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmän kehittämiseen ja loppuun saattamiseen. Koska tehtäväkohtaisista palkoista on kohdistettava henkilökohtaisiin lisiin (KVTES ja OVTES 1,3 % / G-osa 1,8 % sekä TS 0,6 %), liitteittäin, eikä arviointijärjestelmä ole vielä valmis, päätettiin neuvotteluissa sopia paikallisesti erän käytöstä siten, että erä jaetaan määräaikaisena erillislisänä kaikille vakituisille työntekijöille tasasummana ajalle 1.6.2023-31.1.2024. Tämä erillislisä käytetään 1.2.2024 alkaen niille työntekijöille, jotka ovat uuden TSA järjestelmän puitteissa tehdyn arvioinnin perusteella saamassa henkilökohtaista lisää. 1.2.2024 kehittämisohjelman erä 0,4 % kohdennetaan samalla vastaavasti henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmän kehittämiseen ja loppuun saattamiseen.

Henkilökohtaisten lisien osalta maaliskuun 2023 palkkojen tarkistus toi esille, ettei kunnassa tällä hetkellä täyty kaikkien palkkaliitteiden osalta vaadittava prosenttiosuus tehtäväkohtaisista palkoista. Todettiin, että niihin ovat vaikuttaneet mm. se, että henkilöitä on vaihtunut liitteestä liitteeseen (mm. OVTES muutos), määräaikaisten työntekijöiden ja uusien työntekijöiden määrä on suuri ja myös palkkatukea saavien määrä on suuri (17 tällä hetkellä). Todettiin, että tilanne korjaantuu uuden TSA-järjestelmän myötä ja vaikka nyt määräaikainen lisä maksetaan erillislisänä, sitä tarkastellaan tarkastuslaskennassa henkilökohtaiseksi lisäksi.

Järjestelmän käyttöönottoa ennen, vuoden 2023 aikana, tehdään TS:n ja KVTES:n alla myös erillisiä yksittäisiä työntekijöitä koskevia paikallisia sopimuksia nykyisten henkilökohtaisten lisien siirrosta tehtäväkohtaiseen palkkaan.

TSA-järjestestelmän luonnos on liitteenä ja siitä pyydetään lausunnot pääluottamusmiehiltä sekä esimiehiltä 18.8.2023 mennessä. Järjestelmä käsitellään YTR:n kokouksessa 5.9.2023 ja pyritään viemään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi 25.9.2023 kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja, sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi

YTR merkitsee tiedoksi TSA-järjestestelmän luonnoksen ja pyytää siitä lausunnot pääluottamusmiehiltä sekä esimiehiltä 18.8.2023 mennessä. Järjestelmää käsitellään YTR:n kokouksessa 5.9.2023 ja pyritään viemään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi 25.9.2023 kokoukseen. 

Järjestelmän käyttöönottoa ennen, vuoden 2023 aikana, tehdään TS:n ja KVTES:n alla myös erillisiä yksittäisiä työntekijöitä koskevia paikallisia sopimuksia nykyisten henkilökohtaisten lisien siirrosta tehtäväkohtaiseen palkkaan, jotka saatetaan YTR:lle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kunnassa on valmisteltu työsuoritusten arviointijärjestelmää. Liitteenä on viimeisin luottamusmiesten kommentointikierrokselta palautunut versio. Tavoitteena on neuvotella molempien sopijapuolten hyväksymä versio, joka viedään kunnanhalllitukseen hyväksyttäväksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Yhteistyöryhmä hyväksyy TSA-järjestelmän kuvauksen ja esittää sen edelleen kunnanhalliitukselle hyväksyttäväksi.