Tekninen lautakunta, kokous 4.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Määräaikaisen projektityöntekijän valinta

KNGDno-2018-115

Valmistelija

  • Kalle Manninen, kalle.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnassa on ollut haettavana projektityöntekijän määräaikanen toimi kiinteistökartoitusprojektiin. Määräaikaisuus kestää projektin ajan, kuitenkin enintään vuoden 2023 loppuun saakka. Sopivan työntekijän löytämiseksi on hakuaikaa jatkettu kaksi kertaa. Hakuaikana saapui yhteensä 14 hakemusta. Etäyhteydellä haastateltiin kuusi hakijaa. Haastattelujen perusteella ja projektin luonne huomioiden esitetään lautakunnalle valittavaksi projektityöntekijän määräaikaiseen toimeen XXXXXXXX. Tehtäväkohtainen palkka on 2.500 € kuukaudessa. Työsuhde alkaa 24.5.2021. Varalle ei valita ketään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta valitsee määräaikaiseen projektityöntekijän toimeen XXXXXXX. Varalle ei valita ketään. Työsuhde alkaa 24.5.2021.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______

Tiedoksi

Hakijat, kunnaninsinööri, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.