Tekninen lautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Veden ja jäteveden taksat

KNGDno-2022-434

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Nykyiset taksat ovat olleet voimassa useamman vuoden ja nyt niihin kohdistuu jo merkittävä korotuspaine, johtuen yleisestä kustannustason noususta ja energian hintakehityksestä. Kangasniemen kunnan vesihuoltolaitoksen veden- ja jäteveden käyttömaksut ovat jääneet jälkeen mm. Pieksämäen veden taksoista ja Mikkelin veden taksoista.

Pieksämäen veden käyttömaksut ovat: Vesi 2,02 €/m³ ja Jätevesi 3,53 €/m³ (sis. alv 24%)

Mikkelin veden käyttömaksut ovat: Vesi 2,43 €/m³ ja Jätevesi 3,37 €/m³ (sis. alv 24%)

Kangasniemen vesihuoltolaitoksen käyttömaksut ovat: 1,98 €/m3 ja 2,79 €/m3 (sis. alv 24%)

Perusmaksut ovat Kangasniemen vesihuoltolaitoksella myös jääneet jälkeen Pieksämäen veden ja Mikkelin veden perusmaksuista.

Pöytäkirjan liitteenä on uudet vesihuoltolaitoksen taksat.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää korottaa veden ja jäteveden maksuja seuraaviksi:

Vesi 2,30 €/m³ (sis. alv 24%) ja Jätevesi 3,21 €/m³ (sis. alv 24%).

Perusmaksuja (arvonlisäveroton hinta) korotetaan 5%.

Muut taksat säilyvät ennallaan.

Uudet taksat astuvat voimaan 1.2.2023

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______

Tiedoksi

laskutus, vesihuoltolaitos, kuulutus uudesta taksasta, tiedotus asiakkaille, taksa kotisivuille

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnan tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370