Tekninen lautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Talousarvio 2023

KNGDno-2022-250

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Teknisen toimen esimiehet ovat valmistelleet talousarvioesityksensä 2023. Valmistelun pohjaksi valtuusto on antanut raamin, jossa palkkojen korotus on 5 % ja muiden menojen osalta otetaan huomioon yleinen taloustilanne. Talousarvioesitys sisältää teknisen lautakunnan toimintatuottoja 1 714 t€. Toimintakuluja budjettiesityksessä on 4 303 t€. Toimintakuluista puuttuu vielä palkkojen sivukulut n. 20% palkkakuiluista, eli noin 278 t € sekä entiset eläkemenoperusteiset maksut, joiden suuruutta ei vielä tiedetä. Samoin talousarvioluvuista puuttuu vielä sisäiset erät. Vuoteen 2022 verrattuna merkittävimpiä muutoksia ovat sähköenergian hinnan nousu ja yleinen kustannustason nousu.

Vastuualueiden talousarvio esitykset ovat seuraavat:

Hallinto- ja lautakuntapalvelut

Toiminta jatkuu entisen mukaisesti. PTS tehdään 2 kpl ja kiinteistöveroprojektia viedään eteenpäin suunnitellusti. Yksityistieavustuksiin on varattuna 150 t€.

Rakennus- ja aluetekniikka

Sisältää kiinteistökeskuksen, aluetekniikan sekä liikuntapaikat.

Hyvinvointialueen vuokriin voi tulla vielä muutoksia. Sisäisiä vuokria tullaan vielä tarkistamaan.

Sähkön hinnan korotus on merkittävästi lisääntynyt kustannuserä. Jätehuolto ja vartiointipalvelut ovat kallistuneet.

Resursseista on vähennetty 0,5 htv kiinteistötyöntekijä. 0,5 htv siirtyi tietohallintoon.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Elintarvikkeiden hinnan nousun vuoksi niihin lisätty määrärahaa.

Päiväkodin laajennuksen vuoksi henkilöstömäärä lisääntyi 2 htv.

Vesihuoltolaitos

Ei merkittäviä muutoksia toimintaan.

Veden ja jäteveden hintoja tullaan tarkistamaan viimeistään joulukuussa 2022.

Sähköenergian hinnan korotus lisää menoja.

Talousarvioon lisätty 0,5 htv osa-aikaisen työntekijän eläköitymisen vuoksi. Tilalle tarvitaan uusi työntekijä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy teknisen toimen talousarvioesityksen vuodelle 2023 ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Teknisissä palveluissa on jatkettu vuoden 2023 talousarvion valmistelua. Oheisena liitteenä on 11.11.2022 tilanteen mukainen talousarvioesitys vuodelle 2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninenlautakunta hyväksyy osaltaan liitteenä olevan talousarvioesityksen ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti siirtää yksityisteiden perusparannusavustukseen varatun 10.000 euroa yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin. Muutoin lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

_______

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).