Tekninen lautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Poikkeamislupahakemus / 213-408-6-50

KNGDno-2022-383

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Iso-Kaiturin rannalla sijaitsevalla tilalle Fransila 213-408-6-50 haetaan lupaa kerrosalaltaan 250 m²:n suuruisen asuinrakennuksen ja siihen liittyvien talousrakennusten (sauna, varasto ja venevaja) rakentamiseen. Rakentaminen edellyttää poikkeamista MRL 72 §:n säännöksistä, koska alueella ei ole rakentamisen mahdollistavaa oikeusvaikutteista kaavaa. Lisäksi rakentaminen on tarkoitus toteuttaa lähemmäs rantaviivaa (30 m rantaviivasta), kuin mitä Kangasniemen kunnan rakennusjärjestys mahdollistaa. Päätöksellä tulee ratkaista myös rakennuspaikan soveltuvuus vakituiseen asumiseen. Tilalle on myönnetty aikaisemmin poikkeamislupa § 68 15.12.2020. Tämä hakemus korvaa aikaisemmin myönnetyn poikkeamisluvan.

Fransilan tila on muodostettu v. 2018 siten, että määräala Rantalan tilasta RN:o 7:19 on liitetty Armasrannan tilaan RN:o 6:46. Armasrannan tilalla ei ole ollut v. 2016 tehdyn poikkeamislupapäätöksen mukaan rantarakennusoikeutta. Sen sijaan rantarakentamisen kannalta ns. emätilana pidettävällä, v. 1964 muodostetulla Rantalan tilalla RN:o 7:19 on ollut rakennusoikeutta mitoittavaa rantaviivaa n. 430 m. Mitoitusluvulla 5 rakennuspaikkaa/rantakilometri laskettuna tilan rantarakennusoikeus on siten 2,15 rakennuspaikkaa. Koska tilan ranta-alueelle on aiemmin rakennettu vain yksi omassa käytössä oleva lomarakennus, on rakennusoikeutta käytettävissä vielä toiselle rakennuspaikalle, joka sisältyy Armasrannan tilaan liitettyyn määräalaan.

Rakennuspaikalle on matkaa yleiseltä tieltä n. 2 km hyväkuntoista Jouhiniemen yksityistietä pitkin ja sen varressa on jo ennestäänkin pysyvää asutusta. Näin ollen rakennuspaikan käyttö pysyvään asumiseen ei hajauta yhdyskuntarakennetta. Rakennuksen rakentamisen kannalta paras paikka on etäisyydeltään rantaviivasta 30 m, johtuen maastonmuodoista. Leikkauspiirustus rakennuksen sijainnista on hakemuksen liitteenä.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Todettakoon, että hakija omistaa myös viereisen em. Rantalan tilan aiemmin rakennetun palstan, joka on nykyisin tila Ilmarila RN:o 7:37 sekä siitä edelleen etelään olevat naapuritilat Inkerilä RN:o 7:39 ja Koivuranta RN:o 7:34. Hakijalla on siten tällä hetkellä alueella hallinnassaan yhtenäistä rantaviivaa n. 800 m.

Poikkeamisen edellytyksenä on MRL 171 §:n mukaan, että hanke ei saa:

1. Aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

2. Vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

3. Vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

4. Johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisen edellytyksenä on MRL:n mukaan myös se, että hakemuksen tueksi on esitetty erityisiä syitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti.

Perustelut:

Hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka on muodostunut kiinteistötoimituksilla siten, että siihen on tullut kuulumaan rakennusoikeudellista rantaviivaa tilasta Rantala 213-408-7-19. Yhden uuden rakennuspaikan muodostamisella ns. emätila Rantalan rantarakentamisen määräksi tulee 4,6 rakennuspaikkaa/rantakilometri, joka noudattaa kunnan alueen rantayleiskaavoissa käytettyjä mitoitusperusteita.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei johda merkittävään rakentamiseen eikä myöskään aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeaminen ei myöskään vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua rakennusoikeuksia määritettäessä. Hakemuksen tueksi on esitetty MRL:n edellyttämiä erityisiä syitä.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Tämä päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien, jonka kuluessa on haettava tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa rakennusvalvontaviranomaiselta.

Suoritemaksu 500 € (lasku lähetään myöhemmin).

Sovelletut oikeusohjeet:

- MRL 72 §

- MRL 171 §

- MRL 173 – 174 §:t

- Kangasniemen kunnan rakennusjärjestys luku 5

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

______

Tiedoksi

Hakija, ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus teknisen lautakunnan poikkeamislupapäätöksestä hallinto-oikeuteen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. (MRL 193 §).

Valitusoikeus on

* viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla,
* sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös olennaisesti vaikuttaa,
* sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,
* sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,
* kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,
* toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristösuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,
* viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42500
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma - pe 8.00 - 16.15.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.