Tekninen lautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Investointien määrärahasiirrot 2022

KNGDno-2021-691

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan sitovuustaso investoinneissa on ryhmä ja määrärahasiirrot ryhmän sisällä tekee tekninen lautakunta. Investointien toteuttamiseksi joudutaan tekemään seuraavat määrärahojen siirrot:

Beckerin koulu, vesikatteen saneeraus kohtaan siirretään 7.000 euroa Beckerin koulu, valaistuksen saneeraus kohdasta.

Hyvinvointikeskus, keittiön lattiasaneeraus kohtaan siirretään 32.000 euroa Hyvinvointikeskus, putkisaneeraus kohdasta.

Päiväkoti, uusi osasto kohtaan siirretään 50.000 euroa Lukio, salaoja/sadevesi saneeraus kohdasta.

Päiväkoti, uusi osasto kohtaan siirretään 40.000 euroa Puulanhelmi, IV- ja toimintasaneeraus kohdasta.

Päiväkoti, uusi osasto kohtaan siirretään 50.000 euroa Paloasema kohdasta.

Päiväkoti, uusi osasto kohtaan siirretään 50.000 euroa Rakennusautomaation saneeraus kohdasta.

Päiväkoti, uusi osasto kohtaan siirretään 10.000 euroa 95- osan saneeraus kohdasta.

Päällystyssaneeraukset kohtaan siirretään 5.000 euroa Kalliolantien liikenneturvallisuussaneeraus kohdasta.

Lastutien saneeraus kohtaan siirretään 25.000 euroa Teollisuusalueen laajentaminen Lapaskangas, Takojantie kohdasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää tehdä seuraavat investointien määrärahojen siirrot:

Beckerin koulu, vesikatteen saneeraus (009446) kohtaan siirretään 7.000 euroa Beckerin koulu, valaistuksen saneeraus (009446) kohdasta.

Hyvinvointikeskus, keittiön lattiasaneeraus (009439) kohtaan siirretään 32.000 euroa Hyvinvointikeskus, putkisaneeraus (009439) kohdasta.

Päiväkoti, uusi osasto (009444) kohtaan siirretään 50.000 euroa Lukio, salaoja/sadevesi saneeraus (009453) kohdasta.

Päiväkoti, uusi osasto (009444) kohtaan siirretään 50.000 euroa Puulanhelmi, IV- ja toimintasaneeraus (009161) kohdasta.

Päiväkoti, uusi osasto (009444) kohtaan siirretään 50.000 euroa Paloasema (009436) kohdasta.

Päiväkoti, uusi osasto (009444) kohtaan siirretään 50.000 euroa Rakennusautomaation saneeraus (009436) kohdasta.

Päiväkoti, uusi osasto (009444) kohtaan siirretään 10.000 euroa 95- osan saneeraus (009447) kohdasta.

Päällystyssaneeraukset kohtaan siirretään 5.000 euroa Kalliolantien liikenneturvallisuussaneeraus (009546) kohdasta.

Lastutien saneeraus kohtaan siirretään 25.000 euroa Teollisuusalueen laajentaminen Lapaskangas, Takojantie (009537) kohdasta.

 

 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti siirtää kohdasta 009447 95-osan saneeraus 25.000 euroa kohtaan 009444 Päiväkoti uusi osasto, muutoin lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

________

Tiedoksi

talous- ja hankepäällikkö, hallintojohtaja, pääkirjanpitäjä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnan tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370