Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Yksityisteiden perusparannuskohteet / Lisäavustukset

KNGDno-2020-119

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta myönsi 21.5.2019 Lamminsyvän yksityistien sillan uusimiseen 15 %:n avustusosuuden 180.000 €:n kustannusarvioon perustuen ja 18.2.2020 Hiiterin yksityistien perusparannukseen 20 %:n avustusosuuden 8.766 €:n kustannusarvioon perustuen.

Molemmat hankkeet ovat nyt saaneet myönteisen valtionavustuspäätöksen. Uudet hyväksytyt kustannusarviot ovat Lamminsyvän sillalle 274.660 € (valtionavustus 75 %) ja Hiiterin perusparannukselle 24.330 € (valtionavustus 50 %). Uusiin kustannusarvioihin perustuva lisäavustustarve kunnalta olisi Lamminsyvän sillalle 14.199 € ja Hiiterin yksityistielle 3.113 € eli yhteensä 17.312 €.

Tälle vuodelle perusparannuksiin varatusta 30.000 €:n määrärahasta on aiempien päätösten nojalla varattu ja toteutuneiden töiden johdosta osittain jo käytettykin 27.078 €, joten käytettävissä on enää 2.922 €. Jotta esille tulleet lisäavustukset voitaisiin myöntää, tulisi tarvittava lisäys 14.390 € kattaa kunnossapitoavustuksiin varatusta määrärahasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta myöntää lisäavustusta Lamminsyvän yksityistien sillan uusimiseen 14.199 € ja Hiiterin yksityistien perusparannukseen 3.113 €. Avustukset katetaan siirtämällä tarvittava määräraha yksityisteiden kunnossapitoavustuksista perusparannusavustuksiin.

Avustusten maksatusperusteet säilyvät alkuperäisten päätösten mukaisina.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

______

Tiedoksi

tiekunnat

Muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.