Tekninen lautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

KNGDno-2020-106

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on varattu tänä vuonna 120.000 € ja perusparannusavustuksiin 30.000 €. Kunnossapitoavustuksista joudutaan kuitenkin siirtämään 15.000 € perusparannusavustuksiin, joten käytettävissä on 105.000 €.

Viime vuoden alusta voimaan tullut uusi yksityistielaki aiheutti avustusten jakoperusteisiin muutoksia. Kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä itse määrittelemillään perusteilla, mutta yksityistielain nojalla avustusta ei voida enää myöntää sellaisille teille, joille ei ole perustettu tiekuntaa. Kunnan on mahdollista avustaa tällaisia järjestäytymättömiä teitä kuitenkin edelleenkin kuntalain nojalla (kunnan yleistä toimialaa koskevat säännökset, kuntalaki 7 §). Avustuspäätös pitää pystyä perustelemaan siten, että avustaminen on kunnan edun mukaista, yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja sen taloudelliset vaikutukset ovat tiedossa.

Kunnanvaltuuston hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti avustettavat tiet jaetaan neljään luokkaan:

I
Erittäin vilkasliikenteinen yksityistie, jolla on huomattavan paljon osakkaiden ulkopuolista liikennettä ja joka on kahden yleisen tien yhdistävä yksityistie eli ns. läpikulkutie, jolla on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys.

II
Pysyvän asutuksen pääsytie, joka täyttää aiemman yksityistielain edellyttämät vaatimukset valtion avustuksen saamiseen. (Vähintään 3 pysyvästi asuttua taloutta ja tie tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä väh. 1 km:n matkalla).

III
Järjestäytynyt yksityistie eli tie, jolle on perustettu tiekunta. Tien tulee olla tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 0,5 km:n matkalla.

IV
Järjestäytymätön tieyritys eli tie, jolle ei ole perustettu tiekuntaa. Tien tulee olla tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 0,5 km:n matkalla.

Avustettava tien pituus määräytyy vain sen tien osan mukaan, jota vakituinen asutus käyttää, ellei kysymyksessä ole ns. läpikulkutie. Tekninen lautakunta määrittelee vuosittain avustusmäärät eri luokille talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Avustusperusteet ovat edelleenkin käyttökelpoiset, vaikka luokan II perusteet ovat poistuneet, koska uudessa yksityistielaissa ei ole enää valtion avustuksen suhteen vaatimusta vakituisen asutuksen määrästä tai tien pituudesta. Kunnan avustuksissa voidaan kuitenkin II-luokkaan soveltaa luokan III kriteereitä perustellusti, koska tien kunnossapidon vaatimustaso on samankaltainen riippumatta vakituisen asutuksen määrästä tai sen käyttämästä tien pituudesta. Luokkaan IV on sijoitettu järjestäytymättömät tiet, joiden osalta avustus edellyttää em. kuntalain nojalla tehtävää päätöstä.

Jotta avustukset voidaan jakaa talousarvion puitteisssa, esitetään luokittaiset avustusmäärät seuraavasti:

I-luokka, 280 €/km (v. 2019 300 €/km)
II-luokka, 230 €/km (v. 2019 270 €/km)
III-luokka, 230 €/km (v. 2019 270 €/km)
IV-luokka, 180 €/km (v. 2019 200 €/km).

Avustushakemus hylätään Hietaniemen yksityistien osalta, koska sen vakituisen asutuksen käyttämä tien pituus on vain 0,27 km sekä Kukun, Kaupinselän ja Mustikkavuoren yksityisteiden osalta myöhästyneen hakemuksen vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityisteiden kunnossapitoavustukset yksityistielain ja kunnanvaltuuston hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti luokkien I - III osalta liitteiden 1 - 3 mukaisesti.

Luokan IV osalta avustukset myönnetään kuntalain nojalla liitteen 4 mukaisesti. Avustusperuste on vakituisen asumisen tukeminen ja pyrkimys säilyttää myös kunnan haja-asutusalueet elinkelpoisina ja asuttuina.

Avustusten yhteissumma on 104.564 €. Avustettavia teitä on yhteensä 447,85 km ja niiden vaikutuspiirissä on n. 700 vakituisesti asuttua taloutta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_______

Tiedoksi

Ilmoitustaulu, maksatus 30.6.2020

Muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.