Tekninen lautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Yksityistien perusparannusavustukset

KNGDno-2021-13

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Yksityisteiden perusparannusavustuksiin on tämän vuoden talousarviossa varattu 10.000 €. Hakemuksia on tullut vireille 2 kpl. Laavunmäki - Särkimäen yksityistie on jo saanut myönteisen päätöksen 50 %:n valtionavustusosuudesta kustannusarvioltaan 80.000 €:n (sis. ALV) suuruiseen perusparannushankkeeseen.

Lisäksi Hyövyn yksityistie on hakenut 10.000 €:n avustusosuutta kustannusarvioltaan 16.200 €:n (ALV 0 %) suuruiselle hankkeelle liikenneturvallisuutta parantavaan toimenpiteeseen, jonka tarkoituksena on siirtää Syvälahdentiellä oleva liittymä näkemäalueiltaan parempaan paikkaan. Tietoimitus tiealueen siirtämiseksi on vireillä ja uuden tien runkotyöt on jo viime syksynä toteutettu maanomistajan itsensä aloitteesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden perusparannuksiin seuraavat avustukset:

- Laavunmäki - Särkimäki, kustannusarvio 80.000 € (sis. ALV), kunnan avustusosuus 20 %, kuitenkin enintään 16.000 €.

- Hyövyn yksityistie, kustannusarvio 20.000 € (sis. ALV), kunnan avustusosuus 20 %, kuitenkin enintään 4.000 €.

Avustukset maksetaan jälkikäteen hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten perusteella. Avustuksesta voidaan kuitenkin maksaa osasuorituksina enintään 80 % jo töiden suoritusaikana niiden edistymisen mukaan.

Avustusten yhteismäärä on 20.000 €, joten toinen puoli siitä joudutaan kattamaan kunnossapitoavustuksiin varatusta määrärahasta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_______

Tiedoksi

Tiekunnat

Muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.