Tekninen lautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

KNGDno-2021-21

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on varattu tänä vuonna 140.000 € ja perusparannusavustuksiin 10.000 €. Kunnossapitoavustuksista joudutaan kuitenkin siirtämään 10.000 € perusparannusavustuksiin, joten käytettävissä on 130.000 €.

Vuoden 2019 alusta voimaan tullut uusi yksityistielaki aiheutti avustusten jakoperusteisiin muutoksia. Kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä itse määrittelemillään perusteilla, mutta yksityistielain nojalla avustusta ei voida enää myöntää sellaisille teille, joille ei ole perustettu tiekuntaa. Kunnan on mahdollista avustaa tällaisia järjestäytymättömiä teitä kuitenkin edelleenkin kuntalain nojalla (kunnan yleistä toimialaa koskevat säännökset, kuntalaki 7 §). Avustuspäätös pitää pystyä perustelemaan siten, että avustaminen on kunnan edun mukaista, yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja sen taloudelliset vaikutukset ovat tiedossa.

Kunnanvaltuuston hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti avustettavat tiet jaetaan neljään luokkaan:

I
Erittäin vilkasliikenteinen yksityistie, jolla on huomattavan paljon osakkaiden ulkopuolista liikennettä ja joka on kahden yleisen tien yhdistävä yksityistie eli ns. läpikulkutie, jolla on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys.

II
Pysyvän asutuksen pääsytie, joka täyttää aiemman yksityistielain edellyttämät vaatimukset valtion avustuksen saamiseen. (Vähintään 3 pysyvästi asuttua taloutta ja tie tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä väh. 1 km:n matkalla).

III
Järjestäytynyt yksityistie eli tie, jolle on perustettu tiekunta. Tien tulee olla tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 0,5 km:n matkalla.

IV
Järjestäytymätön tieyritys eli tie, jolle ei ole perustettu tiekuntaa. Tien tulee olla tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 0,5 km:n matkalla.

Avustettava tien pituus määräytyy vain sen tien osan mukaan, jota vakituinen asutus käyttää, ellei kysymyksessä ole ns. läpikulkutie. Tekninen lautakunta määrittelee vuosittain avustusmäärät eri luokille talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Avustusperusteet ovat edelleenkin käyttökelpoiset, vaikka luokan II perusteet ovat poistuneet, koska uudessa yksityistielaissa ei ole enää valtion avustuksen suhteen vaatimusta vakituisen asutuksen määrästä tai tien pituudesta. Kunnan avustuksissa voidaan kuitenkin II-luokkaan soveltaa luokan III kriteereitä perustellusti, koska tien kunnossapidon vaatimustaso on samankaltainen riippumatta vakituisen asutuksen määrästä tai sen käyttämästä tien pituudesta. Luokkaan IV on sijoitettu järjestäytymättömät tiet, joiden osalta avustus edellyttää em. kuntalain nojalla tehtävää päätöstä.

Jotta avustukset voidaan jakaa talousarvion puitteisssa, esitetään luokittaiset avustusmäärät seuraavasti:

I-luokka, 310 €/km (v. 2020 280 €/km)
II-luokka, 280 €/km (v. 2020 230 €/km)
III-luokka, 280 €/km (v. 2020 230 €/km)
IV-luokka, 200 €/km (v. 2020 180 €/km).

Avustushakemus hylätään Lautakankaan yksityistien osalta, koska sen vaikutuspiirissä ei ole enää vakituista asutusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityisteiden kunnossapitoavustukset yksityistielain ja kunnanvaltuuston hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti luokkien I - III osalta liitteiden 1 - 3 mukaisesti.

Luokan IV osalta avustukset myönnetään kuntalain nojalla liitteen 4 mukaisesti. Avustusperuste on vakituisen asumisen tukeminen ja pyrkimys säilyttää myös kunnan haja-asutusalueet elinkelpoisina ja asuttuina.

Avustusten yhteissumma on 129.497 €. Avustettavia teitä on yhteensä 461,37 km ja niiden vaikutuspiirissä on n. 700 vakituisesti asuttua taloutta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

______

Tiedoksi

Ilmoitustaulu, maksatus 30.6.2021