Tekninen lautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kirkonkylän osayleiskaavan päivitys

KNGDno-2015-330

Valmistelija

  • Jouko Romo, jouko.romo@kangasniemi.fi

Kuvaus

Yleiskaavoitus on olennainen osa kuntasuunnittelua ja ajantasainen yleiskaava on välttämätön perusta kunnan hyvälle maapolitiikan hoidolle. Yhdyskuntarakenteen ylläpitäminen ja kehittäminen kestävällä tavalla edellyttää taajaman ja sen lähialueet kattavaa yleispiirteistä maankäytöllistä suunnitelmaa. Suunnitelmallisuus koskee kaikkia yhdyskunnallisia toimintoja, kuten asumista, vapaa-aikaa ja virkistystä, elinkeinoelämää, palveluita, liikennettä sekä ympäristön ja luonnonolojen huomioimista. Maankäytön suunnittelussa tulee erityisesti huomioida myös ratkaisujen merkittävyys ja niiden vaikutukset tulevaisuuteen.

Taajama-alueen yleiskaavoituksen aikajänteenä on pidetty 10 - 15 vuotta. Kangasniemen kirkonkylään laadittiin ensimmäinen yleiskaava v. 1982, seuraava 1994 ja nyt voimassa oleva v. 2007. Nykyinen kaava on ollut ratkaisuiltaan toimiva ja sen pohjalta on asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöä voitu toteuttaa johdonmukaisesti. Kaava on pääosin edelleen ajantasainenkin, mutta muutamia selkeitä päivittämistarpeita on vuosien varrella ilmennyt. Kaavoitustyö yleiskaavan päivittämiseksi on aloitettu ja kaavamuutosten pohjaksi on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka sisältää tähän mennessä esille tulleet muutoskohteet ja kaavoituksen alustavat tavoitteet. OAS:n mukaan erityistä huomiota kaavoitustyössä tullaan kiinnittämään kaavaratkaisujen yhdyskuntarakenteellisten, taloudellisten, ympäristöllisten, kulttuuristen, liikenteellisten ja sosiaalisten vaikutusten selvittämiseen ja arviointiin.

Kaavoitustyön on tarkoitus edetä siten, että OAS ja tavoiteasettelu asetetaan kesän aikana julkisesti nähtäville ja hankkeesta tiedotetaan lehdistön ja nettisivujen kautta. Myös tarvittavat viranomaislausunnot pyydetään tässä vaiheessa. Nähtävilläoloaikana saadun palautteen perusteella tehdään kohteisiin ja tavoiteasetteluun mahdolliset muutokset ja tarkennukset, jonka jälkeen voidaan laatia kaavaluonnos.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan OAS:n ja tavoiteasettelun kirkonkylän osayleiskaavan päivitystyön pohjaksi ja esittää sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Aineisto asetetaan MRL:n 62 ja 63 §:ien mukaisesti julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaislausunnot OAS:ssa esitetyllä tavalla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin muutoin paitsi tekninen lautakunta päätti, että OAS:a täydennetään Uudistalonmäkeä koskevien aluevarausten tarkistamiseksi.

Jouko Romo toimi asiantuntijana asian esittelyn ajan.

_________

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Kangasniemen kunta
Tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi

Oikaisun voi lähettää sähköpostilla kirjaamo@kangasniemi.fi.

Kangasniemen kunta ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä klo 15:00 mennessä.

Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.