Tekninen lautakunta, kokous 17.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Yksityistien perusparannusavustukset vuonna 2022

KNGDno-2022-243

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Yksityisteiden perusparannusavustuksiin on tämän vuoden talousarviossa varattu 10.000 €. Hakemuksia on tullut vireille 2 kpl. Pöyhön yksityistie on jo saanut myönteisen päätöksen 50 %:n valtionavustusosuudesta kustannusarvioltaan 55.332,00 €:n (sis. ALV) suuruiseen perusparannushankkeeseen. Kunnalta haetaan 11.066,00 €:n suuruista avustusta. Lisäksi Tervaselän yksityistien on hakenut 10.176,00 €:n avustusosuutta kustannusarvioltaan 50.879,00 €:n (sis. ALV) suuruiselle hankkeelle liikenneturvallisuutta parantavaan toimenpiteeseen,​ jonka tarkoituksena on siirtää Syvälahdentiellä oleva liittymä näkemäalueiltaan parempaan paikkaan. Tietoimitus tiealueen siirtämiseksi on vireillä ja uuden tien runkotyöt on jo viime syksynä toteutettu maanomistajan itsensä aloitteesta.

Hakemusasiakirjat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden perusparannuksiin seuraavat avustukset:

  1. Pöyhön yksityistie,​ kustannusarvio 55.332,00 € (sis. ALV),​ kunnan avustusosuus 20 %,​ kuitenkin enintään 11.066,00 €.
  2.  Tervaselän yksityistie,​ kustannusarvio 50.879,00 € (sis. ALV),​ kunnan avustusosuus 20 %,​ kuitenkin enintään 10.176,00 €.

Avustukset maksetaan jälkikäteen hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten perusteella. Avustuksesta voidaan kuitenkin maksaa osasuorituksina enintään 80 % jo töiden suoritusaikana niiden edistymisen mukaan. Avustusten yhteismäärä on 22.000 €,​ joten pääosa siitä joudutaan kattamaan kunnossapitoavustuksiin varatusta määrärahasta. Tämän lisäksi on vielä tulossa yksi isompi avustushakemus, myöhemmin 2022. Tätä varten jätetään kunnossapitoavustuksista jakamatta vielä 20.000,00 € lisää.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Tiedoksi

hakijat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnan tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370