Tekninen lautakunta, kokous 17.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2022

KNGDno-2022-26

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on varattu tänä vuonna 140.000 € ja perusparannusavustuksiin 10.000 €. Kunnossapitoavustuksista joudutaan kuitenkin siirtämään 32.000 € perusparannusavustuksiin,​ joten käytettävissä on 108.000 €. Vuoden 2019 alusta voimaan tullut uusi yksityistielaki aiheutti avustusten jakoperusteisiin muutoksia. Kunta voi edelleen avustaa yksityisteitä itse määrittelemillään perusteilla,​ mutta yksityistielain nojalla avustusta ei voida enää myöntää sellaisille teille,​ joille ei ole perustettu tiekuntaa. Kunnan on mahdollista avustaa tällaisia järjestäytymättömiä teitä kuitenkin edelleenkin kuntalain nojalla (kunnan yleistä toimialaa koskevat säännökset,​ kuntalaki 7 §). Avustuspäätös pitää pystyä perustelemaan siten,​ että avustaminen on kunnan edun mukaista,​ yhdenvertaista,​ oikeudenmukaista ja sen taloudelliset vaikutukset ovat tiedossa.

Teknisen lautakunnan hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti avustettavat tiet jaetaan kahteen luokkaan:

  1. Erittäin vilkasliikenteinen yksityistie, jolla on huomattavan paljon tieosakkaiden ulkopuolista liikennettä ja joka on kahden yleisen tien yhdistävä yksityistie eli ns. läpikulkutie, tai tiellä on paikkakunnan liikenteessä muuten huomattava merkitys. Tielle on oltava perustettu tiekunta.
  2. Järjestäytynyt yksityistie eli tie, jolle on perustettu tiekunta. Tien tulee olla tarpeellinen Kangasniemen kunnan alueella sijaitsevan pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 0,5 km:n matkalla. Avustus määräytyy vain sen tieosan pituuden mukaan, joka on tarpeellinen vakituisen asutuksen pääsytienä. Tekninen lautakunta päättää tien luokasta. Tiessä voi olla eri luokkiin kuuluvia tieosia.

Tekninen lautakunta määrittelee vuosittain avustusmäärät eri luokille talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Jotta avustukset voidaan jakaa talousarvion puitteissa,​ esitetään luokittaiset avustusmäärät seuraavasti:

I-​luokka,​ 300 €/km (v. 2021 310 €/km)

II-​luokka,​ 240 €/km (v. 2021 280 €/km)

Avustushakemus hylätään Syväsalmen yksityistien osalta,​ koska se ei toimi pääsytienä vähintään 0,5 km matkalta. Avustushakemus hylätään Lautakankaan yksityistien osalta, koska sen vaikutuspiirissä ei ole vakituista asutusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityisteiden kunnossapitoavustukset yksityistielain ja teknisen lautakunnan hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti luokkien I ja II osalta liitteiden 1 ja​ 2 mukaisesti. Avustusten yhteissumma on 106.333 €. Avustettavia teitä on yhteensä 433,32 km ja niiden vaikutuspiirissä on n. 705 vakituisesti asuttua taloutta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________

Tiedoksi

kuulutus, maksatus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnan tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370