Tekninen lautakunta, kokous 17.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Yhdistelmätyöntekijät

KNGDno-2020-529

Valmistelija

  • Anne Ukkonen, anne.ukkonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Hallintojohtaja on päätöksellään KNGDno-2022-30 myöntänyt täyttöluvan kahdelle yhdistelmätyöntekijälle. Edelliseen perustuen Kangasniemen kunnan ruoka- ja puhtauspalveluissa oli haettavana 2 yhdistelmätyöntekijän työsuhdetta, liittyen Kalliolan päiväkodin laajennukseen. Haku julkaistiin kuntarekryssä, haku päättyi 8.4.2022.

Määräaikaan mennessä saapui 8 hakemusta, joista 7 hakijalla oli vaadittava koulutus.

Haastatteluun kutsuttiin 6 hakijaa, haastattelut olivat 21.4.2022. Haastatteluryhmä: teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Luukkainen, ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Anne Ukkonen ja tekninen johtaja Mikko Korhonen (vain osa haastatteluja). Haastattelujen, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella haastatteluryhmä esittää valittavaksi yhdistelmätyöntekijöiksi XXXXXXXXXX. Varalle ei valita ketään. Työsuhteet alkavat 18.7.2022 ja 1.8.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää haastatteluryhmän esityksen pohjalta valita yhdistelmätyöntekijän työsuhteeseen  XXXXXXXXX. Varalle ei valita ketään. Työsuhteet alkavat xxx xxx osalta 18.7.2022 ja xxx xxx osalta 1.8.2022.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Tiedoksi

hakijat, ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnan tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370