Tekninen lautakunta, kokous 17.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Tiekunnattomien yksityisteiden avustukset 2022

KNGDno-2022-26

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on hyväksynyt järjestäytymättömien yksityisteiden avustusperusteet seuraavasti:

1. Tien tulee olla tarpeellinen Kangasniemen kunnan alueella sijaitsevan pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 0,5 km:n matkalla.

2. Avustuksen hakemiseen, käsittelyyn ja maksatukseen sovelletaan tiekunnallisten yksityisteiden avustusperusteita. Tiekohtainen avustusmäärä ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin vastaavan pituisella tiekunnallisella yksityistiellä.

3. Avustukseen käytettävä määräraha sisältyy talousarviossa yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin varattuun määrärahaan.

Tiekunnattomien pysyvän asutuksen pääsyteiden avustaminen perustuu kuntalakiin. Toiminnalla tuetaan maaseudun asuttuna pysymistä ja jatkuvalla kunnossapidolla voidaan myös välttää isoja  peruskorjaustarpeita.

Jotta avustukset voidaan jakaa talousarvion puitteissa,​ esitetään luokittaiset avustusmäärät seuraavasti:

Avustuksen määrä tiekunnattomien yksityisteiden avustuksille,​ 180 €/km (v. 2021 200€/km).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää jakaa kuntalakiin perustuen yksityisteiden kunnossapitoavustukset teknisen lautakunnan hyväksymien avustusperusteiden mukaisesti liitteen 3 mukaisesti. Avustusten yhteissumma on 1.964 €. Avustettavia teitä on yhteensä 10,91 km ja niiden vaikutuspiirissä on n. 23 vakituisesti asuttua taloutta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Tiedoksi

kuulutus, maksatus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnan tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
  • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370