Tekninen lautakunta, kokous 17.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Aiesopimus Mikkelin seudun liikennejärjestelmän jatkuvasta kehittämisestä , päivitys vuosille 2022 – 2025

KNGDno-2022-223

Valmistelija

 • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun kunnat (Mikkelin kaupunki, Juvan kunta, Kangasniemen kunta, Hirvensalmen kunta, Mäntyharjun kunta, Pertunmaan kunta, Puumalan kunta), Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon liitto ja Miksei Oy ovat yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa valmistelleet aiesopimuksen päivityksen seudun liikennejärjestelmän jatkuvasta kehittämisestä vuosille 2022 - 2025 (liite). Sopimus on jatkoa vuonna 2011 solmitulle ja edellisen kerran vuonna 2017 päivitetylle aiesopimukselle. Aiemmat sopimukset ovat toteutuneet hyvin.

Aiesopimus on sopijaosapuolten yhteinen näkemys Mikkelin seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä lähivuosina toteutettavista ja edistettävistä toimenpiteistä. Sopijaosapuolet sitoutuvat toimivaltansa ja käytettävissään olevien resurssien puitteissa edistämään toimenpiteiden toteutumista.

Sopimuksen on valmistellut ja sen toteuttamista koordinoi Mikkelin seudun liikennejärjestelmätyöryhmä. Valmistelun yhteydessä on pidetty kuntakohtaiset päättäjätilaisuudet marras-joulukuussa 2021.

Toimenpidekokonaisuuksiksi on vuosille 2022 - 2025 nostettu:

 1. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
 2. Sujuvat matkaketjut
 3. Logistiikan kehittäminen
 4. Tietoliikenne ja digitaalisuus

Aiesopimuksessa on määritelty alustavasti toimenpiteet toimenpidekokonaisuuksittain. Toimenpiteiden tarkemmasta ohjelmoinnista vastaa säännöllisesti kokoontuva Mikkelin seudun liikennejärjestelmätyöryhmä. Toimenpiteiden toteuttamisesta ja kustannusjaosta tehdään erilliset päätökset. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Kangasniemen kunta osallistuu edelleen Mikkelin seudun liikennejärjestelmän kehittämistyöhön sekä hyväksyy aiesopimuksen vuosille 2022 - 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

________

Tiedoksi

Mika Savolanen (mika.savolainen@sitowise.com)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se,​ johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,​ velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),​ sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kangasniemen kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,​ että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,​ jollei muuta näytetä,​ seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,​ jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,​ kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,​ itsenäisyyspäivä,​ vapunpäivä,​ joulu-​ tai juhannusaatto tai arkilauantai,​ saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on

Kangasniemen kunnan tekninen lautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax (015) 7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen,​ ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös,​ johon haetaan oikaisua,​
 • se,​ millaista oikaisua vaaditaan,​
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi,​ kotikunta,​ postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,​ yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kangasniemen kunnan kirjaamosta tai päätöksen tehneeltä viranomaiselta.

Kangasniemen kunta
Otto Mannisen tie 2
51200 Kangasniemi
kirjaamo@kangasniemi.fi
Puh. 040 719 9370