Tekninen lautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Poikkeamislupahakemus / 213-432-4-41

KNGDno-2022-481

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Synsiöjärven rannassa olevalle Revonniemi tilalle 213-432-4-41 haetaan poikkeamislupaa olemassa olevan lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi pysyvään asumiseen. Kyseessä on Synsiön rantayleiskaavan mukainen lomarakennuksen rakennuspaikka. Hakemuksen kohteena olevan kerrosalaltaan 175 m²:n suuruisen lomarakennuksen on jo käyttöottokatselmuksessa todettu soveltuvan pysyvään asumiseen. Rakennuspaikalta on matkaa yleiselle tielle n. 350 metriä ja lähialueella on ennestäänkin maatiloja.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeamisen edellytyksenä on MRL 171 §:n mukaan, että hanke ei saa:

1. Aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

2. Vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

3. Vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteidensaavuttamista.

4. Johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisen edellytyksenä on MRL:n mukaan myös se, että hakemuksen tueksi on esitetty erityisiä syitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti.

Perustelut:

Poikkeaminen ei hajauta yhdyskuntarakennetta, kun otetaan huomioon rakennuspaikan sijainti olemassa olevaan asutukseen nähden ja hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle, ei johda merkittävään rakentamiseen eikä myöskään aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hakemuksen tueksi on esitetty MRL:n edellyttämiä erityisiä syitä.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Tämä päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien, jonka kuluessa on haettava tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa rakennusvalvontaviranomaiselta.

Suoritemaksu 500 € (lasku lähetään myöhemmin).

Sovelletut oikeusohjeet:

- MRL 43 §
- MRL 171 §
- MRL 173 – 174 §:t

 

Päätös

Marjo Heikkinen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Henkilö on esteellinen ns. intressijäävin perusteella, mikäli asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen hallintolain 28.2 §:n 1 kohdassa tarkoitetulle ns. perhepiiriin kuuluvalle läheiselleen (hallintolaki 28.1 § kohta 3).

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Tiedoksi

Hakija, ELY-keskus