Tekninen lautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Poikkeamislupahakemus / 213-431-3-116

KNGDno-2022-479

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tilalle 213-431-3-116 haetaan poikkeamislupaa olemassa olevan loma-asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi talousrakennukseksi (vierasmaja). Hakijalla on tarkoitus rakentaa kiinteistölle uusi loma-asuinrakennus. Samassa yhteydessä on tarkoitus poistaa tilalla sijaitseva tynnyrisauna. Rakennuspaikka on Synsiönjärven rantayleiskaavan mukainen loma-asuinrakennuksen rakennuspaikka RA. Kaavan mukaan rakentamisoikeutta tilalla on asuinrakennukselle 250 k-m2 ja talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 80 k-m2. Kaava sallii yhden asuinrakennuksen rakentamisen rakennuspaikalle.

Nykyinen loma-asuinrakennus on pinta-alaltaan 51 k-m2 ja se on varusteltu keittiöllä, vesi wc:llä. Lisäksi tilalla sijaitsee rantasauna 23 k-m2, kaksi varastorakennusta pinta-aloiltaan 18 k-m2 ja 6 k-m2. Poistettava tynnyrisauna on pinta-alaltaan 3,5 k-m2. Uuden loma-asuinrakennuksen on suunniteltu olevan pinta-alaltaan n. 74 k-m2.

Kokonaisrakennusoikeus rakennuspaikalla ei ylity. Kuitenkin talousrakennusten osalta rakennusoikeus ylittyy, mikäli käyttötarkoituksen muutos hyväksytään. Vierasmaja saa olla Kangasniemen kunnan rakennusjärjestyksen mukaan korkeintaan 30 k-m2 suuruinen. Vierasmajoissa on sallittu varustuksena pieni keittiö, mutta peseytymis- ja vesi wc tiloja ei ole lähtökohtaisesti sallittu.

Asiasta on neuvoteltu Kangasniemen kunnan rakennustarkastajan kanssa.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeamisen edellytyksenä on MRL 171 §:n mukaan, että hanke ei saa:

1. Aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

2. Vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

3. Vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteidensaavuttamista.

4. Johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisen edellytyksenä on MRL:n mukaan myös se, että hakemuksen tueksi on esitetty erityisiä syitä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä poikkeamisen sillä edellytyksellä, että vierasmajaksi muutettavasta loma-asuinrakennuksesta poistetaan vesi wc. Tällöin voidaan katsoa, että vierasmajan varustelutaso on sellainen, ettei sitä katsottaisi loma-asuinrakennukseksi.

Perustelut:

Poikkeaminen ei hajauta yhdyskuntarakennetta. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle, ei johda merkittävään rakentamiseen eikä myöskään aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Hakemuksen tueksi on esitetty MRL:n edellyttämiä erityisiä syitä.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Tämä päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien, jonka kuluessa on haettava tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa rakennusvalvontaviranomaiselta.

Suoritemaksu 500 € (lasku lähetään myöhemmin).

Sovelletut oikeusohjeet:

- MRL 43 §
- MRL 171 §
- MRL 173 – 174 §:t
- Kangasniemen kunnan rakennusjärjestys

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_________

Tiedoksi

Hakija, ELY-keskus