Tekninen lautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ilmanvaihtosuodatinhankinta vuodelle 2021 / Oikaisuvaatimus hankintapäätöksestä

KNGDno-2021-512

Valmistelija

 • Kalle Manninen, kalle.manninen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia ilmanvaihtokoneiden suodattimista. Määräpäivään 8.5.2021 mennessä saapui kaksi tarjousta, joista toimittajaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisempi Sentakia Oy.

Camfil Oy on tehnyt hankinnasta oikaisuvaatimuksen. Heidän näkemyksensä mukaan Sentakia Oy ei voi täyttää tarjouspyynnön kelpoisuusehtoja, koska heillä ei ole Euroventin sivuston mukaan Eurovent-sertifikaattia. Testitulosten perusteella Camfil Oy on päätellyt, että Sentakia käyttää suodatinmateriaalina Resema AB:n tuotetta. Camfil Oy on ostanut Reseman, eikä ole tämän jälkeen toimittanut kyseistä suodatinta Sentakia Oy:lle, joten myöskään kyseisten testitulosten käyttö ei ole Camfil Oy:n näkemyksen mukaan hyväksyttävää. Oikaisuvaatimus liitteenä.

Oikaisuvaatimukseen on pyydetty Sentakia Oy:n kirjallinen vastine puhelinkeskustelun lisäksi. Sentakia Oy kertoo, että se on ostanut Suomen Suodatinvalmiste Oy:n. Sen varasto on siirtynyt yrityskaupan myötä Sentakia Oy:lle ja se on sisältänyt testitulosten mukaista Reseman materiaalia. Myös Suodatinvalmisteen tarjouspyynnön täyttävät sertifikaatit ovat niin ikään siirtyneet yrityskaupassa Sentakialle. Lisäksi Sentakia Oy on hakenut sertifikaatin myös omalle nimelleen heinäkuussa 2021. Vastine liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Sentakia Oy:n selvitys siitä, että se täyttää tarjouspyynnön ehdot on riittävä. Hankinta on kynnysarvon alittava. Hankintaa jatketaan alkuperäisen hankintapäätöksen mukaisesti.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kalle Manninen toimi asiantuntijana asian esittelyssä.
________

Tiedoksi

Camfil Oy, Sentakia Oy, kunnaninsinööri, kiinteistötyönjohtaja

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitusohje kuntalain 135 § mukaisesti hallinto-oikeuteen

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella kuntalain 135 § mukaisesti.

Kunnallisvalituksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu
 • tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen
 • oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen, ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa Kangasniemen kunnan kotisivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.  

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaatitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valituaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä päivänä sen jälkeen. 

Valituskirjelmän sisältö 

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksenlaatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Kirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

 1. päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.                                                                                                                                                                                      

Valituksen perilletoimittaminen ja valitusviranomainen

Valitus on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voidaan lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ennättävät perille ennen valitusajan päättymistä.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
puh: 029 56 42502
fax: 029 56 42501
ita-suomi.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Lisätietoja

Oikeusministeriön asetus (1383/2018) tuomioistuinmaksulain 2 §:ssa säädettyjen maksujen tarkistamisesta on astunut voimaan 1.1.2019. Tämän asetuksen nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 €. Tällä uudella asetuksella on tarkistettu tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettua lakia (1455/2015).