Tekninen lautakunta, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Poikkeamislupahakemus / 213-409-3-24

KNGDno-2022-321

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tilalle RANTAKANGAS 213-409-3-24 M601 haetaan lupaa kerrosalaltaan 100 m²:n suuruisen lomarakennuksen ja kerrosalaltaan 25 m²:n suuruisen rantasaunan rakentamiseen. Määräalan pinta-ala on n. 10000 m². Tilalla ei sijaitse muita rakennuksia. Uuden lomarakennuksen rakentaminen edellyttää kuitenkin poikkeamislupaa MRL 72 §:n säännöksistä, koska alueella ei ole rakentamisen mahdollistavaa oikeusvaikutteista kaavaa. Tilalle on aikaisemmin 2015 myönnetty vastaava poikkeamislupa ELY-keskuksen toimesta, mutta se on rauennut, koska rakennuslupaa ei ole haettu sen voimassaoloaikana. Tila on lohkottu v. 1953, joten se on rantarakentamisen kannalta katsottuna ns. emätila ja siitä ei ole muodostettu lohkotiloja, eikä rakennuspaikkoja. Tilalla on Iso-Paihmas -järven rantaviivaa noin 360 m ja mitoitusrantaviivan pituudeksi muodostuu noin 300 m. Rakentamistiheydeksi muodostuu näin ollen 3,3 rakennuspaikkaa/mitoitusrantaviivakilomeri, jota on pidettävä kohtuullisena.  

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Poikkeamisen edellytyksenä on MRL 171 §:n mukaan, että hanke ei saa:

1. Aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

2. Vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

3. Vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

4. Johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisen edellytyksenä on MRL:n mukaan myös se, että hakemuksen tueksi on esitetty erityisiä syitä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti.

Perustelut:

Yhden rakennuspaikan muodostamisella tulee tilan rantarakentamisen määräksi mitoituslukuna ilmaistuna 3,3 rakennuspaikkaa/rantakilometri. Tätä on pidettävä kohtuullisena, kun otetaan huomioon, että tila on rantarakentamisen kannalta ns. emätila eikä siitä ole aikaisemmin muodostettu rantarakennuspaikkoja. Myönteinen ratkaisu on myös kunnan alueen rantayleiskaavoituksessa käytettyjen mitoitusperusteiden mukainen. Lisäksi, kun otetaan huomioon rakennuspaikan sijainti olemassa olevaan asutukseen nähden ja hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuvana, ei rakentaminen pysyvään asumiseen hajauta yhdyskuntarakennetta.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä myöskään vaaranna maanomistajien tasapuolista kohtelua rakennusoikeuksia määritettäessä. Hakemuksen tueksi on esitetty erityisiä syitä.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Tämä päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien, jonka kuluessa on haettava tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa rakennusvalvontaviranomaiselta.

Suoritemaksu 500 € (lasku lähetään myöhemmin).

Sovelletut oikeusohjeet:
- MRL 72 §
- MRL 171 §
- MRL 173 – 174 §:t

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______

Tiedoksi

Hakija, ELY-keskus