Tekninen lautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Poikkeamislupahakemus / 213-428-5-15

KNGDno-2022-455

Valmistelija

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Tilalle 213-428-5-15 haetaan poikkeamislupaa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentin säädöksistä (rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman oikeusvaikutteista kaavaa). Hakijan tarkoituksena on rakentaa 50 k-m²:n suuruinen lomarakennus, 24 k-m²:n suuruinen sauna sekä 12 k-m²:n suuruinen vierasmaja omistamalleen määräalalle, tilalle Tuomikonkangas 213-428-5-15-M0604. Tila sijaitsee Pohjois- ja Etelä-Lahnalampien rannalla, määräala sijaitsee Pohjois- Lahnalammen rannalla. Tilalla ei ole ennestään lomarakennuksia, eikä siitä ole lohkottu muita rakennuspaikkoja. Tilalla on todellista rantaviivaa yhteensä n. 700 metriä. Lisäksi tilaan kuuluu Pohjois-Lahnalammessa kaksi pientä saarta. Rakennusoikeutta on mitoittavaa ns. muunnettua rantaviivaa on 395 metriä. Tilasta 5-15 on lohkottu tila 5-32 jolla on muunnettua rantaviivaa n. 200 metriä. Tila 5-32 on lohkottu metsämaaksi ilman rantarakentamisoikeutta. Lahnalampien tapaisissa pienehköissä vesistöissä on kohtuullisena rakennusoikeuden mitoituksena yleiskaavoissa pidetty 4 rakennuspaikkaa/muunnettu rantakilometri. Laskelman perusteella Tuomikonkankaan tilalle voitaisiin edelliseen perustuen muodostaa 1,58 rakennuspaikkaa.

Tilan läpi virtaa kapean kannaksen kohdalla lammesta toiseen laskeva puro, jonka ympäristö on myös jätetty luonnontilaiseksi. Puusto on jätetty hakkaamatta myös puron itäpuolisella tilan osalla, jossa sijaitsee naapuritilan veneenpitopaikka venevajoineen. Hakija on teettänyt luontoselvityksen alueelle. Selvityksen mukaan pääosa selvitetystä määräalasta on tavanomaista ja osin karuhkoa kangasmetsää. Rakennuspaikan sijoittumiselle tälle alueelle ei selvityksen perusteella arvioitu olevan luontotyyppeihin tai eliölajistoon liittyviä esteitä.

Tilalle on jo aikaisemmin myönnetty poikkeamislupa lomarakennuksen rakentamiselle, Etelä-Savon Ympäristökeskus 21.6.2007 ESA-2007-L-126-214, joka on rauennut koska aikaisemman poikkeamisluvan mukainen rakennuslupa on vanhentunut.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Hankkeesta on neuvoteltu rakennustarkastajan kanssa.

Poikkeamisen edellytyksenä on MRL 172 §:n mukaan, että hanke ei saa:

1. Aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

2. Vaikeuttaa luonnonsuojelun saavuttamista.

3. Vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

Poikkeaminen ei saa myöskään johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Poikkeamisen edellytyksenä on MRL:n mukaan myös se, että hakemuksen tueksi on esitetty erityisiä syitä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan hakemuksen mukaisesti.

Perustelut:

Hakemuksen mukaisella rakentamisella tilan 5-15 rakennustiheydeksi muodostuu 2,53 rakennuspaikkaa/muunnetturantaviivakilometri, jota voidaan pitää kohtuullisena. Hakija on teettänyt alueelle luontoselvityksen, jonka mukaan rakennuspaikan alueelle ei selvityksen perusteella arvioitu olevan luontotyyppeihin tai eliölajistoon liittyviä esteitä. Rakentaminen noudattaa kunnan alueen rantayleiskaavoituksessa hyväksyttyjä käytäntöjä.

Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei johda merkittävään rakentamiseen eikä myöskään aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Hakemuksen tueksi on esitetty MRL:n edellyttämiä erityisiä syitä.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Tämä päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien, jonka kuluessa on haettava tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa rakennusvalvontaviranomaiselta.

Suoritemaksu 500 € (lasku lähetään myöhemmin).

Sovelletut oikeusohjeet:

- MRL 72 §
- MRL 171 §
- MRL 173 – 174 §:t

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

_______

Tiedoksi

Hakija, ELY-keskus