Tarkastuslautakunta, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Arviointikertomus vuodelta 2019

KNGDno-2020-32

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

jatkoa 25.3.2020 § 13

 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm.:

- Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

- Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

- Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

 

- Huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

- Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

- Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

- Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

- Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

-------

Arviointikertomusluonnos on esityslistan liitteenä 3.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää vuodelta 2019 annettavasta arviointikertomuksesta.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen käsittelyä luonnoksen pohjalta.