Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

KNGDno-2018-443

Valmistelija

  • Jarmo Raati, jarmo.raati@bdo.fi

Kuvaus

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisillTilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on tarkastettava:

1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;

2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;

3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilinpäätöksen tarkastuksen on suorittanut tilintarkastaja JHT, HT Jarmo Raati ja tarkastaja Eija Susitaival 26-27.4.2022. Tilikauden aikana suoritettujen tarkastuskäyntien ja tilinpäätöksen tarkastuksen perusteella on annettu tilikaudelta 2021 tilintarkastuskertomus.  

Tilintarkastuskertomus jaetaan kokouksessa lautakunnan jäsenille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hänninen, pacinsivusto@hotmail.com

Tilintarkastuskertomus merkitään tarkastuslautakunnan tietoon saatetuksi ja saatetaan se edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.