Tarkastuslautakunta, kokous 12.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2020

KNGDno-2018-443

Valmistelija

  • Aki Rusanen, aki.rusanen@bdo.fi

Kuvaus

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisillTilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on tarkastettava:

1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;

2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;

3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;

4) onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Tilinpäätöksen tarkastuksen on suorittanut tilintarkastaja JHT, HT Aki Rusanen ja tarkastaja Eija Susitaival 3-4.5.2021. Lisäksi konsernitiloinpäätöksen tarkastukseen on osallistunut HT Antti Kärkkäinen. Tilikauden aikana suoritettujen tarkastuskäyntien ja tilinpäätöksen tarkastuksen perusteella on annettu tilikaudelta 2020 tilintarkastuskertomus.  

Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Tulla, matti.tulla.lh@kangasniemi.fi

Tilintarkastuskertomus merkitään tarkastuslautakunnan tietoon saatetuksi ja saatetaan se edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.