Sivistyslautakunta, kokous 2.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Lukuvuoden 2017-2018 työajat

KNGDno-2017-19

Valmistelija

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen koulujen opettajakunnilta on kysytty mieleipidettä lukuvuoden 2017-2018 työajoista Mikkelin versio (liite) pohjana. Koulut kaikki ehdottavat muutoksia Mikkelin pohjaan. Kaikki ehdottavat, että koulu alkaisi 10.8.2017 ja lukukausi päättyisi 22.12.2017.  Kevätlukukauden aluksi kaikki koulut ehdottavat 8.1.2018. Lukio perustelee tätä sillä, että ennen syksyn ylioppilaskirjoituksia saataisiin kokonainen lisätyöviikko, jolloin opiskelijoiden ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisaikaa saataisiin lisää.

Lisäksi Beckerin, Kalliolan, Koittilan, Otto Mannisen ja Äkryn koulu ehdottavat, että syyskaudella yksi lauantai olisi työpäivä ja vapaata olisi 30.4.2018. Lauantaipäivän sijainnista ja ohjelmasta ei ole tarkempaa tietoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää, että lukuvuoden 2017-2018 syyslukukausi on 10.8.2017-22.12.2017 ja kevätlukukausi olisi 8.1.2018-2.6.2018. Muutoin noudatetaan Mikkelin työaikoja.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.