Sivistyslautakunta, kokous 2.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Koulupäivä siirtäminen poikkeavaan ajankohtaan / Äkryn ja Vuojalahden koulu

KNGDno-2017-34

Valmistelija

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Kuvaus

Äkryn koulu järjestää yhdessä vanhempien kanssa Kodin ja Koulun Päivän lauantaina 18.3.2017. Näin työssä olevien vanhempien on mahdollista osallistua valtakunnalliseen tapahtumaan (koulun hakemus liitteenä nro 1). Tämän vuoksi Äkryn koulu anoo lupaa poiketa lukuvuoden 2016-2017 työajoista siten, että 18.3.2017 lauantai on koulun työpäivä ja korvaava vapaapäivä on 28.4.2017.

Vuojalahden koulu järjestää yhdessä vanhempien kanssa Kodin ja Koulun Päivän linnunpönttötalkoina 11.2.2017. Näin huoltajat saadaan talkoisiin mukaan (koulun hakemus liitteenä nro 2). Tämän vuoksi Vuojalahden koulu anoo lupaa poiketa lukuvuoden 2016-2017 työajoista siten, että 11.2.2017 lauantai on koulun työpäivä ja korvaava vapaapäivä on 28.4.2017.

Nämä järjestelyt eivät aiheuta ylimääräisiä kustannuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Äkryn koulun poikkeamisen lukuvuoden 2016-2017 työajoista siten, että koulu viettää Kodin ja Koulun Päivää lauantaina 18.3.2017  sekä Vuojalahden koulun poikkeamisen lukuvuoden 2016-2017 työajoista siten, että koulu viettää Kodin ja Koulun Päivää lauantaina 11.2.2017. Molemmilla kouluilla on vapaata perjantai 28.4.2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vuojalahden koulu, Äkryn koulu

Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.