Sivistyslautakunta, kokous 2.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Alakoulujen rehtorin viran täyttäminen

KNGDno-2016-452

Valmistelija

  • Risto Nylund, risto.nylund@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen kunnassa oli haettavana alakoulujen rehtorin virka. Hakuaika päättyi 08.01.2017 klo 12.00. Virkahaku ilmoitettiin kunnan nettisivuilla, kuntarekry.fi, mol.fi, Kangasniemen kunnallislehdessä, Keskisuomalaisessa ja Länsi-Savossa sekä Opettajalehdessä.

Määräaikaan mennessä saapui 13 hakemusta.

Haku- ja haastattelutyöryhmä kutsui seuraavat viisi hakijaa haastatteluun: Mika Huovinen, Elina Aspegren, Riikka Karttunen, Ismo Laitinen ja Annukka Hukari.

Työryhmä katsoi, että tehtävään sopivin ja pätevä hakija hakemusasiakirjojen, koulutuksen ja työkokemuksen sekä suoritetun haastattelun perusteella on FT Mika Huovinen. 

Haku- ja haastattelu työryhmä esittää, että alakoulujen rehtoriksi valitaan Mika Huovinen. Varalle valittavaksi esitetään Annukka Hukari.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaana Laukkarinen, jaana.laukkarinen.lh@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta suorittaa alakoulujen rehtorin virkavaalin siten, että alakoulujen rehtorin virkaan valitaan 1.3.2017 lukien FT Mika Huovinen. Sivistyslautakunta katsoo, että tehtävään sopivin ja pätevä hakija hakemusasiakirjojen, koulutuksen ja työkokemuksen sekä suoritetun haastattelun perusteella on Mika Huovinen.

Samalla sivistyslautakunta,

- päättää, että Mika Huoviseen sovelletaan 6 kk:n koeaikaa, siitä lähtien, kun hän ottaa em. viran vastaan. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee antaa lääkärintodistus terveydentilastaan

- vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4093,59 euroa/kk, OVTES hinnoittelutunnus 40301201, ja päättää samalla, että tehtäväkohtaisen palkan TVA-perusteiden ja tehtäväsisällön mukaan määräytyvillä mahdollisilla lisäyksillä vahvistaa myöhemmin talous- ja hallintojohtaja.   

- päättää, että alakoulujen rehtorin ja apulaisrehtorin opetusvelvollisuuden määrästä päättää talous- ja hallintojohtaja yhdessä sivistys- ja hyvinvointijohtajan kanssa.

Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että varalle valitaan Annukka Hukari, mikäli valittu Mika Huovinen ei aloita virassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Annukka Hukari ja Sari Akkanen eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän ajan puheenjohtaja Jaana Laukkarinen.

Risto Nylund osallistui asiantuntijana tämän pykälän esittelyyn klo 14.35.

Tiedoksi

Hakijat, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.