Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tuntikehys kouluittain 2017-2018

KNGDno-2017-150

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Kangasniemen uuden hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta vahvistaa ja jakaa toimintayksiköiden määrärahat valtuuston hyväksymän talousarvion puitteissa. Tämän perusteella yksiköiden esimiehet (rehtorit) tekevät lukuvuosisuunnitelman ja lukujärjestykset. Aikaisemmin kouluille on tehty erillinen tuntikehys, joka ei kuitenkaan ole varsinaisesti budjetti.

Lähtökohtaisesti myönnetty euromääräinen budjetti on sitova ja opetustuntimäärä tehdään budjetin mukaisesti. On kuitenkin selvempää tässä vaiheessa budjetin lisäksi määritellä ohjeellinen tuntikehys, joka määrittää koululla järjestettävää opetusta.

Toimitayksiköittäin opetustoimessa on varattu käyttömenoja seuraavasti eri kouluille:

Kouluille myönnetyt määrärahat (toimintakulut) vuodelle 2017

Tili Koulu Toimintakulut
003101 Otto Mannisen koulu 76 494 €
003102 Kalliolan koulu 719 263 €
003103 Beckerin koulu 1 181 192 €
003104 Koittilan koulu 267 994 €
003106 Vuojalahden koulu 272 810 €
003107 Äkryn koulu 233 658 €
003108 Kankaisten koulu 1 613 500 €
003201 Lukio 801 117 €

Määrärahajaossa tulee huomata se, että Otto Mannisen koululle määrärahat on laskettu vain keväälle 2017. Koulun toiminnan jatkuessa tulee talousarvio ylittymään. Koululle suunnitellaan kuitenkin tuntikehys lukuvuodelle 2017-2018.

Koulukohtaisten määrärahojen perusteella rehtorit ovat tehneet oman esityksensä käytettävistä tunneista, joista on keskusteltu toimialajohtajan kanssa. Liitteessä nro 1 on koulukohtaisesti tuntimäärät sekä vertailuluku/oppilas. Tarkastellaan myös joitakin satunnaisia kouluja verrokkeina.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta vahvistaa koulukohtaisen budjetin sekä ohjeellisen tuntikehyksen. Tuntikehys ei ole samalla tavalla sitova kuin budjetti, joten tuntikehystä noudatetaan koulukohtaisen budjetin puitteissa.

Otto Mannisen koulun osalta todetaan budjetin ylittyvän koulun toiminnan jatkuessa syksyllä 2017.

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Lisätään Kankaisten koululle 1,5 tuntia opetukseen.

Sivistyslautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Tiedoksi

rehtorit, koulusihteerit

Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.