Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Nuorisotoimen avustusten jako 2017

KNGDno-2017-154

Valmistelija

  • Henri Hokkanen, henri.hokkanen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Nuorisotoimen talousarviossa on vuodelle 2017 varattu avustuksiin yhteensä 6 000 €. Nuorisotoimen avustukset ovat olleet haettavana liitteen nro 1 mukaisesti. Nuorisotyöntekijä on valmistellut avustusten jakoa ja hän esittää avustukset jaettaviksi liitteen nro 2 mukaisesti.

Joihinkin hakemuksiin pyydetään vielä tarkennuksia, mikäli ne vaikuttavat avustusten jakoesityksiin, esitellään ne kokouksessa.

Avustusten osalta yleisesti todetaan, että kunnan avustuksella järjestettävän toiminnan tulee olla avointa sekä aatteellisesti, poliittiisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta riippumatta toiminnan järjestäjästä (avustuksen saaja).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää jakaa nuorisotoimen avustuksen liitteen nro 2 mukaisesti.

Päätös

Keskustelun perusteella esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Kangasniemen Helluntaiseurakunnalle myönnetään 2.650 €, ehdollisena niin, että pyydetyt liitteet täydennetään ennen avustuksen maksamista ja ne ovat hakemuksen mukaiset.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Kangasniemen paikallisosastolle myönnetään 1.750 €

Puula-Partio ry:lle myönnetään 1.000 €

sekä kohdeavustuksena Etelä-Savon Pelastuslaitos, nuoriso-osastolle myönnetään 300 €. Lisäksi 300 € jää kohdeavustukseksi myöhemmin jaettavaksi.

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

Tapio Kallberg ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet, nuorisotyöntekijä

Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.