Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Lukuvuodelle 2017-2018 auki tulevat opettajien paikat

KNGDno-2017-160

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Uuden hallintosäännön mukaan virat tai toimet julistaa haettavaksi se päättävä viranomainen, joka päättää virkaan tai toimeen ottamisesta. uudessa hallintosäännössä yli 6 kk virka- tai työsuhteiset työntekijät valitsee lautakunta.

Rehtorit ovat esittäneet lukuvuodelle 2017-2018 seuraavien paikkojen aukijulistamista ja täyttämistä:

Toistaiseksi voimassa olevat:

A.  Päätoiminen tuntiopettaja (peruskoulu) kuvataiteen lehtori velvollisuudella opettaa myös tekstiilityötä. Tehtäviin voidaan liittää myös muiden aineiden opetusta riippuen valitun pätevyydestä. Valinnassa eduksi katsotaan monipuolinen pätevyys. Kyseinen virka on olemassa, edellinen vakituinen viranhaltija on irtisanoutunut, jonka jälkeen virka on täytetty määräaikaisesti.

B. Päätoiminen tuntiopettaja (peruskoulu) kielten lehtori (EN, RA), johon kuuluu myös lukion tunteja. Tehtäviin voidaan liittää myös muiden aineiden opetusta riippuen valitun pätevyydestä. Valinnassa eduksi katsotaan monipuolinen pätevyys. Kyseinen virka on olemassa, edellinen vakituinen viranhaltija on irtisanoutunut, jonka jälkeen virka on täytetty määräaikaisesti.

C. Luokanopettajan virka.Virka on kunnan yhteinen, ensisijaisena sijoituspaikkana on todennäköisimmin Koittilan koulu. Valinnassa eduksi katsotaan monipuolinen pätevyys (kaksoiskelpoisuus) sekä kokemus alkuopetuksesta sekä yhdysluokkaopetuksesta. Hakuilmoitukseen määritellään tarkemmin ensisijaisesti painotettavat erikoistumisaineet/kelpoisuudet. Virkaan voidaan jatkossa liittää myös muiden aineiden opetusta riippuen valitun pätevyydestä. Virka on olemassa jo aiemmin lakkautetuilta kouluilta, joita virkoja ei ole erikseen lakkautettu.

Määräaikaisesti voimassa olevat:

D. Päätoiminen tuntiopettaja laaja-alainen erityisopetus (peruskoulu). Tehtäviin voidaan liittää myös muiden aineiden opetusta riippuen valitun pätevyydestä. Valinnassa eduksi katsotaan monipuolinen pätevyys. Tehtävään on olemassa virka, joka on jätetty täyttämättä oppilasmäärän pienentyessä. Nyt tämä virka täytetään päätoimisena tuntiopettajuutena määräaikaisesti lukuvuodeksi 2017-2018. Määräaikaisuuden perusteena on tilapäisesti suurentunut erityisopetuksen tarve sekä ensi lukuvuoden aikana mahdolliset erityisopetuksen tehtäväjärjestelyt. Tuntiresurssia on varttu vain päätoimisuuden verran (16 vvh). Mietinnässä on myös erillisen harjaantumisopetuksen ryhmän perustaminen vuonna 2018, jolloin virka siirrettäisiin siihen.

E. Kaksi luokanopettajan virkaa lukuvuodeksi 2017-2018 sillä edellytyksellä, että Otto Mannisen koulun toiminta jatkuu. Valinnassa eduksi katsotaan monipuolinen pätevyys sekä kokemus ja halu toimia yhdysluokkaopetuksessa pienellä koululla. Virat täytetään määräaikaisesti ja määräaikaisuuden perusteena on koulun lakkautusprosessin keskeneräisyys.Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen on tehty valitus (21.3.2017), koskien kunnanvaltuuston päätöstä 13.2.2017 § 8; Kuntalaisaloite Kangasniemen kouluverkon puolesta. Asiaa on tiedusteltu Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamosta puhelimitse 4.4.2017 ja 10.4.2017. Valitukseen liittyen kuntaan ei ole vielä saapunut vastinepyyntöä asiasta. Puhelintiedustelujen perusteella on tiedossa, että valitus koskee Otto Mannisen koulun jatkamista 13.2.2017 päätöksellä sekä sitä, että 13.2.2017 § 8:lle on haettu täytäntöönpanokieltoa. Hakuilmoituksessa tuodaan esille ehdollisuus koulun toiminnan jatkumisesta.

F. Koulunkäynnin ohjaajan määräaikainen ja osa-aikainen tehtävä lukuvuodeksi 2017-2018. Viikkotuntimäärä tarkennetaan hakuilmoitukseen. Määräaikaisuuden perusteena on erityisen tuen lapsen avustaminen nykyisenkaltaisilla koulujärjestelyillä erityisoppilaitoksessa. Tulevan lukuvuoden aikana mietitään myös oman erityisryhmän perustamista, jolloin tarkastellaan koulunkäynnin ohjaajien tarve ja sijoittuminen eri kouluyksiköissä.

Kun tulevan lukuvuoden tehtäväjärjestelyt saadaan tehdyiksi, päivitetään olemassa oleva vakanssiluettelo opetustoimen osalta ja viedään kunnanhallituksen vahvistettavaksi. Samalla todettaisiin lakkautetuiksi vanhat virat, joita ei ole täytetty koulujen lakkautusten ja oppilasmäärän vähenemisen johdosta.

Keskustellaan kokouksessa haku-, haastattelu- ja valintapäätösaikataulut sekä haastatteluryhmän kokoonpano.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää julistaa yllä olevat paikat haettaviksi. Otto Mannisen koulun osalta todetaan, että paikat täytetään sillä ehdolla, että koulun toiminta jatkuu syksyllä 2017.

Sivistyslautakunta valtuuttaa sivistys- ja hyvinvointijohtajan tekemään hakuilmoitukset sekä valitsemaan haastatteluun kutsuttavat ansiovertailun perusteella.

Haastattelut suoritetaan touko-kesäkuun vaihteessa ja valintapäätökset pyritään saamaan kesäkuun kokoukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lautakunta valitsi haastatteluryhmään lautakunnan puheenjohtaja Jaana Laukkarisen, yhden lautakunnan edustajan, Jari Karttusen, ko. koulun rehtorin, ko. koulun henkilöstön edustajan.

Kunnanhallituksen edustaja Tiina Väisänen saapui kokoukseen klo 16.28.

Tiedoksi

rehtorit, koulusihteerit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukieltoja koskevista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.