Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Koulujen lahjoitusrahaston stipendit 2017

KNGDno-2017-149

Valmistelija

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Mikkelin lääninhallitus on vahvistanut 24.4.1978 kunnanvaltuuston hakemuksesta eri lahjoitusrahastot yhdeksi rahastoksi, jonka käytöstä päättää sivistyslautakunta.

Kouluille osoitetut stipendit jakaa koulun opettajien esityksestä kunkin koulun rehtori (uusi hallintosääntö, vanhassa johtokunta) opinnoissaan menestyneille ylimmän luokan oppilaille.

Lahjoitusrahaston saldo on 31.12.2016 kirjanpidon mukaan 16 687,32 €.  Korkokertymä on  83,60 €.  Siitä vähennetään lahjoittajien testamentissä määrätyt hoitomenot 53 €. Rahoitussäännön mukaan rahastoa on hoidettava niin, että sen pääoma ei laske alle 16 818,79 €.  Rahaston pääoman jäädessä alle säädetyn rajan stipendejä ei voi jakaa lahjoitusrahastosta keväällä 2017.

Stipendeillä on oppilaille tärkeä arvostuksellinen ja opiskeluun kannustava merkitys, vaikka ne eivät rahallisesti suuria olekaan.  Jotta stipendien saaminen saataisiin oppilaille kohtuulliseen kokonaisuuteen, sivistyslautakunnan on syytä jakaa ne siten, että  jaetaan 300 €  opetustoimen  menoista, jonne on varattu stipendeihin tuo 300 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää jakaa kouluille stipendit seuraavasti:
Kangasniemen lukio                    1 x 50 €             50 €

Kankaisten koulu                         3 x 50 €            150 €

Beckerin koulu                            1 x  20 €              20 €

Kyläkoulut                                   4 x  20 €              80 €

Yhteensä                                                               300 €

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Sivistyslautakunta päättää jakaa stipendit lisäksi

Esedu, Pieksämäen yksikkö 1 x 50 €
Esedu, Mikkelin yksikkö 1 x 50 €.

Sivistylautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Tiedoksi

rehtorit, koulusihteerit

Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.