Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kangasniemen kunnan perusopetuksen tuntijako

KNGDno-2015-503

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Strandman

Kuvaus

Suomessa valtioneuvosto päättää perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen ja oppilaanohjaukseen käytettävästä ajasta. Valtioneuvosto on antanut 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetuksen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää perusopetuksen tuntijaon sekä mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä.

Uudessa 28.6.2012 hyväksytyssä tuntijaossa (liite) lisätään taito- ja taideaineiden kaikille yhteistä opetusta neljällä vuosiviikkotunnilla. Myös historian ja yhteiskuntaopin opetusta varhennetaan ja lisätään kahdella vuosiviikkotunnilla. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus vähenee yhdellä vuosisiikkotunnilla ja valinnaisiin oppiaineisiin lisätään kolme vuosiviikkotuntia. Uudessa tuntijaossa kaikkien opetuksen järjestäjien on tarjottava vapaaehtoisen A2-kielen opetusta ja B1-kielen (ruotsi) opetus alkaa jo kuudennelta vuosiluokalta. Vuosiluokilla 1-6 opetetaan fysiikkaa, kemiaa, maantietoa ja terveystietoa integroituna ympäristöoppiin.

Kangasniemen kunnan tuntijakoon 1.8.2016 otetaan uutena oppimista ja opetusta läpileikkaavana kokonaisuutena hyvä polku elämälle (HYPE). HYPE –kokonaisuus muodostuu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin portaista, jossa yhdistyvät eri hankkeet mm. Yhteispeli, Liikkuva koulu, Kiva koulu. Erityistä huomiota kiinnitetään tunne- ja vuorovaikutustaitoihin, kestävän kehityksen ja koko kouluyhteisön oppimiseen, kasvamiseen ja kehittymiseen joustavassa koulupäivässä.

Hyvä polku elämälle –portailla harjoittelemme ja opimme elämänhallinnan eri osa-alueita. Tavoitteena on terveyden, ravitsemuksen, liikkumisen, sosiaalisten- ja tunnetaitojen harjoittamisen kautta omien vahvuuksien löytäminen, vastuun kantaminen, osallisuuden kautta kouluyhteisön kokonaisvaltainen hyvinvointi, oppiminen ja elämän ilo.

Kangasniemen kunnan perusopetuksen tuntijakoesitystä on valmisteltu koulujen henkilöstöjen yhteistyöpalavereissa viikoilla 19-21 ja opettajien koulutuspäivässä 16.4.2015. Opetussuunnitelmatyöryhmä on tehnyt pohjatyötä tuntijakoon kokouksissaan 13.4.2015 ja 19.5.2015 ja rehtorit ovat viimeistelleet tuntijaon.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaana Strandman

Sivistyslautakunta päättää Kangasniemen kunnan perusopetuksen tuntijaon liitteen mukaisesti 1.8.2016 alkaen.

(Pöytäkirjan liitteet nrot 1-2)

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Valmistelija

Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 17.6.2015 hyväksynyt uuden opetussuunnitelman mukaisen tuntijaon Kangasniemen perusopetukselle. Uusi opetussuunnitelma tuntijakoineen tulee käyttöön esi- ja 1-6. luokkien perusopetuksessa 1.8.2016 ja 7-9. luokkien opetussunnitelma porrastetusti 2017-2019. Uudessa valtioneuvoston asetuksen mukaisessa tuntijaossa (422/2012) taito- ja taideaineiden valinnaisaineita tulee olla peruskoulussa 11 tuntia ja muita valinnaisaineita 9 tuntia. Opetushallitus on määräyksessään 22.12.2014 (104/011/2014) määrännyt, kuinka uusi opetussuunnitelma tuntijakoineen otetaan käyttöön eri vuosiluokilla.

Sivistyslautakunta hyväksyi kesäkuun kokouksesssaan tuntijaon, jossa kokonaistuntimäärä on 226 tuntia. Vuosiluokille tuntimäärä jakaantuu seuraavasti:

1 lk 20h, 2 lk 20h, 3 lk 24, 4 lk 24h, 5 lk 25h, 6 lk 25h, 7 lk 29h, 8 lk 29h 9 lk 30h.

Tuntijaossa, jonka sivistyslautakunta hyväksyi 17.6.2015 ei kaikilta osin ole noudatettu opetushallituksen ohjeita. Tuntijakotarkistuksessa (liite) taulukkoa on muokattu siten, että luokka-asteittaiset tuntikertymät vastaavat kokonaistuntimääriä ja opetushallituksen määräykset on huomioitu.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Kangasniemen kunnan perusopetuksen korjatun tuntijaon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Perusopetuksen tuntijaon tarkennus A2 -kielen opetuksen ja valinnaisaineiden osalta.

Tuntijaossa on syytä tarkentaa valinnaisaineiden toteuttamista perusopetuksessa. A2 -kieli on merkitty opetettavaksi ylimääräisenä aineena perusopetuksen loppuun saakka. Yleensä A2 -kieli on sisällytetty valinnaisaineisiin 8.-9. -vuosiluokilla. Tämä on kustannuskysymys sekä opetuksen että koulukuljetusten järjestämisessä. Tämä valinnaisaineisiin sisällyttäminen toki vähentää muiden valinnaisaineiden valintamahdollisuutta, mutta asia on tuotava selkeästi esille silloin, kun valinnaisainetta valitaan neljänneltä vuosiluokalta alkavaksi. Tämä on yksi valinta, joka tuottaa päättötodistukseen merkinnän A2 -kielen suorittamisesta.

Kustannuksen lisäksi eteen voi tulla opiskelun raskaus, johtuen lisääntyneistä viikkotuntimääristä sekä uuden opetussuunnitelman mukaisesta B1 -kielen alkamisesta kuudennella vuosiluokalla. A2 -kielen valinneet opiskelevat kolmea eri vierasta kieltä kuudennelta vuosiluokalta lähtien. Kielen opiskelun sisällyttäminen valinnaisaineisiin ei enää nostaisi kokonaisviikkotuntimäärää peruskoulun viimeisillä luokilla.

Olennaista on, että oppilas sitoutuu opiskelemaan valinnaisainetta perusopetuksen loppuun saadakseen päättötodistukseen merkinnän ja arvioinnin A2 -kielen suorittamisesta. Valinnan keskeyttäminen on mahdollista vain hyvin perustellusta syystä, joka vaatii myös erillisen asiantuntijan (esim. koulupsykologi) arvion oppilaan tilanteesta.

Koska kyseessä on iso taloudellinen satsaus opetuksen järjestäjältä, on syytä miettiä myös minimiryhmäkokoa, jolla A2 -kieli voidaan aloittaa. Nykyinen ryhmäkokovaatimus on 7 oppilasta. Tämä ryhmäkoko on lähtökohtaisesti pieni ja jos siitä joku oppilas lopettaa opiskelun kesken tai muuttaa toiseen kouluun, voi ryhmä jäädä hyvin pieneksi. Ryhmää ei lähtökohtaisesti voi keskeyttää, vaikka ryhmä opiskelun edetessä pienenisi. Siksi olisi perusteltua suurentaa A2 -kielen aloitusryhmäkokoa. Vertailun vuoksi eri kuntien osalta kotisivuilta löytyy erilaisia ryhmäkokovaatimuksia A2 -ryhmille (Savonlinna 12, Raisio 14, Tuusula, 14, Seinäjoki 8 tai 12 tai 14 riippuen kielestä ja koulun koosta, Kuopio 16).

Toki pienillä paikkakunnilla ryhmän syntyminen voi olla hankalampaa pienempien ikäluokkien ja koulujen osalta, mutta järjestämiskustannukset voivat pienillä paikkakunnilla olla isommat koulukuljetusten johdosta. Esityksenä minimiryhmäkoosta A2 -kieleen Kangasniemellä olisi 9 oppilasta. Tämä olisi taloudellisesti tehokkaampi ja jäisi silti melko pieneksi turvaten laajemman kielivalintamahdollisuuden Kangasniemellä.

HYPE (Hyvä Polku Elämälle) -valinnaisainekokonaisuus opetetaan Kangasniemellä seuraavasti:

 • Vuosiluokilla 3-5 HYPE valinnaisaine opetetaan vuosiluokittain erilaisina monialaisina kokonaisuuksina, jotka arvioidaan sanallisesti.
 • Vuosiluokilla 7-9 HYPE valinnaisaine jaetaan valinnaisainetarjottimen mukaan eri oppiaineisiin, jotka painotetaan HYPE -asiasisällöillä. Valinnaisainetarjottimeen voidaan tehdä myös useampaa oppiainetta sisältäviä monialaisia kokonaisuuksia, jotka ovat silloin omia kokonaisuuksiaan (oppiaineita). Valittavista aineista yhden vuosiviikkotunnin kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti ja vähintään kahden vuosiviikkotunnin muodostama yhtenäinen kokonaisuus numeroin.

Valinnaisaineissa tulee olla valinnaisainetta koskeva tarkentava opetussuunnitelma ja numeroin arvioitavissa myös hyvän osaamisen kuvaus (arvosana 8 perusteet).

Liitteessä nro 1 on tarkennettu tuntijako.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Karttunen, jari.karttunen@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää tarkentaa aiemmin päätettyä tuntijakoa seuraavasti:

 • A2 -kielen valinta sisällytetään muihin valinnaisiin oppiaineisiin vuosiluokilla 8-9 (viikkotuntimäärä ei nouse).
 • A2 -kielen aloittamiseen minimiryhmävaatimus on 9 oppilasta.
 • HYPE -valinnaisaine opetetaan vuosiluokilla 3-5 monialaisina kokonaisuuksina, joihin tehdään tarkentava opetussuunnitelma.
 • HYPE valinnaisaine jaetaan vuosiluokilla 7-9 valinnaisainetarjottimessa eri oppiaineisiin, joihin tehdään tarkentava valinnaisaineen opetussuunnitelma.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

rehtorit, koulusihteeri

Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

 • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.