Sivistyslautakunta, kokous 20.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Päiväkodin johtajan vakituinen virka

KNGDno-2016-250

Valmistelija

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 15.12.2016 julistaa haettavaksi Kangasniemen kuntaan päiväkodin johtajan vakituisen viran. Virka on ollut haettavana 19.12.2016-16.1.2017 ja edelleen jatkettuna hakuna aina 5.2.2017 saakka kuntarekry.fi, mol.fi, kunnan kotisivujen, kunnan ilmoitustaulun ja sanomalehtien Keski-Suomalainen, Länsi-Savo ja Kunnallislehti kautta. Virkaan saapui määräaikaan mennessä kaikkiaan 7 hakemusta, joista 5 pätevää. Haastatteluun kutsuttiin Kankkio, Pesonen, Pormo ja Prusila. Kankkio perui hakemuksensa sähköpostitse 8.2.2017. Haastatteluryhmä Jaana Laukkarinen, Riitta Häyrynen, Tiina Valkama, Hannu Tiihonen ja Annukka Hukari suorittivat haastattelut 9.2.2017.

Haastatteluryhmä katsoi yksimielisesti, että päiväkodin johtajan virkaan sopivin ja pätevä hakija koulutuksen, työkokoemuksen ja haastattelun muodostaman kokonaisarvion perusteella on kasvatustieteiden kandidaatti Seija Pesonen. Haastatteluryhmä esittää, että päiväkodin johtajaksi valitaan Seija Pesonen. Varalle valittavaksi esitetään sosionomi Leila Prusila.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Annukka Hukari, annukka.hukari@kangasniemi.fi

Sivistyslautakunta suorittaa päiväkodin johtajan virkavaalin siten, että Kangasniemen kunnan varhaiskasvatuksen päiväkodin johtajan vakituiseen virkaan 1.4.2017 tai sopimuksen mukaisesti valitaan Seija Pesonen. Sivistyslautakunta katsoo, että tehtävään sopivin ja pätevä hakija on koulutuksen kokemuksen ja haastattelun perusteella Seija Pesonen.

Samalla sivistyslautakunta päättää, että Seija Pesoseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa siitä lähtien, kun hän ottaa em. viran vastaan. Ennen vastaanottamistaan hänen tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja  esitettävä 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksiannista rikoslain 504/2002 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Palkka ja tehtävän muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että varalle valitaan Leila Prusilan, mikäli valittu Seija Pesonen ei aloita virassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, palkanlaskenta, Riitta Häyrynen, Tiina Valkama

Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan päätöksestä tehtävä oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksen alaisista päätöksistä saa tehdä kuntalain 89 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimuksen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Kangasniemen kunta
Sivistyslautakunta
Otto Mannisen tie 2
51200  KANGASNIEMI
fax 015-7801 292
kirjaamo@kangasniemi.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun laatijan nimi, kotikunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä

  • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle                                                                                                                                                                                                                                                        

Asiamiehen on tarvittaessa liitettava valtakirja (HLL 21 §).

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.